TENERIFE Engku, Tengku of Teuku Bij het horen van de vliegramp in Tenerife moest ik onwillekeurig den ken aan een gedicht van P. van Eyck dat ik in mijn schooltijd gelezen had. Door een "klein incident" werden zo veel mensen naar een andere plaats gedirigeerd. Zonder dat incident wa ren ze in Las Palmas geland en was er geen "grootste vliegramp aller tij den" in Tenerife geweest. De Tuinman en de Dood Een Persische Edelman: "Vanmorgen ijlt mijn tuinman wit van schrik Mijn woning in: "Heer, Heer een ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik loot na loot, Toen keek ik achter mij, daar stond de DOOD. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant Maar zag nog net de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard en laat mij spoorslags gaan Voor de avond nog bereik ik Ispahaan." Vanmiddag, lang reeds was hij heengespoed, Heb ik in het cederpark de DOOD ontmoet. "Waarom," zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt "Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?" Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, Toen ik 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, Die ik 's avonds halen moest in Ispahaan." Gedicht van Pieter N. van Eyck (1887 - 1954) "Waar de mens ook vlucht of wat hij ook doet, Hij loopt de DOOD altijd tegemoet." Las Palmas was het doel, de reis werd onderbroken Omdat de DOODin Tenerife had afgesproken. Th. K. In het nummer van 1 april is op p. 17 een door mij ingezonden foto afgedrukt met een merkwaardige fout in het on derschrift. Er staat o.m.: "en Tengku Nazar (zesde van rechts) die niet lang daarna schoolhoofd werd". Ik had zelf in mijn onderschrift geschreven enku Nazar, ten eerste omdat mij bekend is dat Nazar een Minangkabauer is (de Minangkabau kent geen adel, wel feo dale gelar adattitels), ten tweede omdat in de Maleise landen guru's met engku worden aangesproken. De man werd dus altijd "engku Nazar" genoemd. Vanaf de eerste dag in Bandjarmasin spraken al mijn leerlingen op de Seko- lah Guru Atas mij "vanzelfsprekend" aan met engku Pernis (soms ook wel Fernis, een "concessie" zoals oom Salim op de Indon. Ambassade dat noemt), n.l. omdat ik van de eerste dag af zonder aarzelen Indonesisch tegen hen sprak. Tengku is een titel van (Oost-) Malei- se adellijken (bangsawan) zoals Teuku Iskandar terecht uitlegt in zijn "Kamus Dewan" (Kuala Lumpur 1970) en zoals ook in mijn woordenboek te vinden is. Minangkabauers noemen zich nooit tengku. Teuku is een titel van Atjehse adellij ken (uléebalang e.d.). Tenslotte nog een merkwaardige noot: De (Minang- kabause) guru's op Java hebben nooit willen geloven, dat ik in Bandjarmasin engku genoemd werd (met engku aan gesproken werd). Ook mijn medewer kers in Den Haag vonden het hoogst merkwaardig. Hoofdzaak is a) dat ik het zelf nooit raar gevonden heb. b)Niet alleen Ban- djarezen en Dajaks, maar ook Javaan se leerlingen tussen de 25 en 35 jaar noemden mij zonder aarzelen engku. Dit bewijs van vertrouwen verguldde enorm veel van de grote moeilijkheden die ik met mijn gezin in Bandjarmasin heb doorgemaakt: Er was geen drink water, alleen kaliwater, zodat de wa- PASAR MALAM ZWOLLE 77 Brak alle records van de IJsselhal De eerste Pasar Malam Zwolle, die op Paaszaterdag en de beide Paas dagen in de IJsselhal is gehouden, heeft de stoutste verwachtingen over troffen - er kwamen niet minder dan 29.326 bezoekers en dat is niet alleen het dubbele dan het aantal, waarop was gerekend, het was ook een abso luut record voor Zwolle: nog nooit trok een evenement in de IJsselhal zóveel mensen! Organisator R. E. Joenoes zei na af loop: "Wij zijn weloverwogen te werk gegaan. Bij de inschrijving is bijvoor beeld een strenge selectie toegepast. Voor ons stond voorop, dat wij een tervlooien in onze karaf rondzwom men. Ook al kookten we dat water, het bleef vreselijk modderig smaken. In maart 1950 wilde het hoofd onder wijsdienst Situmorang ons (de Euro pese leerkrachten) al overhalen Repu blikeins staatsburger te worden en de Peraturan Gadji Pegawai Baru (met halvering van ons salaris te aanvaar den. Kort voor de zomervakantie werd bovendien van alle Ned. leerkrachten geëist dat ze in het Indonesisch les moesten geven. Ik heb op een leraars vergadering alle Ned. leerkrachten, die nooit een cursus Indonesisch hadden gevolgd, aangeraden om in te vullen: Tidak sanggup (niet in staat daartoe), waarop na de vakantie bleek dat ze allen waren ontslagen. Waar ze wel niet rouwig om geweest zullen zijn, want het kwam voor dat we enige maanden achtereen niet veel anders dan UDANG (garnalen) hadden te eten in hotel Bandjar. Kort daarna ben ik er, op raad van BB-ers ook maar uit gestapt, door mijn 5-jarige vaste dienst te laten omzetten in een vijfjarig kort verband, ook al omdat de houding van Situmorang ronduit vijandig was ge worden, maar uiteraard wel met me deneming van een Bandiarese woor denlijst Drs. H. D. VAN PERNIS KWEEKSCHOOL BANDJERMASIN Mevr. Brocx en de heer A. P. Verduyn Lunel vulden wat namen aan op de foto die op pag. 17 van TT no. 16 werd gepubliceerd. 1e rij rechts dhr. van Pernis, derde van links mevr. Brocx. Op de 2e rij tussen haar en dhr Veeneklaas dhr. Beumer, rechts van dhr. Situmorong (midden) zit tekenleraar (naam?); voor ste rij rechts van dhr. Situmorang, dhr. Doornebos, daarnaast Mej. Hondius. Rechts achter haar dhr. Verduyn Lunel. 2e rij, eerste van rechts dhr. Lode- wijks, leraar Nederlands. kwalitatief goede en aantrekkelijk Pa sar Malam Zwolle wilden, die goed was voor 15.000 bezoekers, maar die in enkele jaren naar 30.000 mensen zou kunnen groeien. Nu blijkt, dat wij in de roos hebben geschoten: Zwolle zat kennelijk op 'n goede pasar malam te wachten. Velen zijn uit nieuwsgie righeid gekomen, maar wij zullen alles doen om van die nieuwsgierigen vaste bezoekers te maken Inmiddels is de Pasar Malam Zwolle 78 reeds aangekondigd. Het evene ment zal ook dan weer met Pasen worden gehouden. De beschikbare ruimte zal dan 1000 m2 groter zijn. 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 4