^zDe groeten uit ündië Tentoonstelling van "ansichtkaarten" uit ons oude, vertrouwde Indië Aelbrechtskolk 12 te Rotterdam (Delfshaven) van 6 mei tot 7 augustus 1977 Sedert een kleine anderhalve eeuw bestaat in Rotterdam de "Atlas van Stolk". Begonnen als een particuliere verzameling van de bekende houthan delaar Abraham van Stolk, is zij thans ondergebracht in een stichting, en aan de Gemeente Rotterdam uitge leend. Deze heeft haar gehuisvest in het vroegere gemeentehuis van Delfs haven aan de schilderachtige Ael brechtskolk aldaar. De "Atlas" Verzameling) bevat nu een 40.000 his torieprenten, houtsneden, tekeningen, aquarellen, gravures, foto's enz., die alle betrekking hebben op onze Vader landse Geschiedenis in de ruimste zin des .woords. Talloze malen heeft de Atlas haar prentenbezit ter beschik king gesteld van tentoonstellingen, of toegestaan, dat van haar originélen reproducties werden gemaakt, ter il- lustrering van historische boekwerken. Ook aan televisie-uitzendingen werd meermalen meegewerkt. Thans bezit de Atlas aan de Ael brechtskolk een eigen expositieruimte, waarin om de drie maanden tentoon stellingen uit eigen bezit worden ge houden. Enige jaren geleden kwam de Atlas in het bezit van een 80.000 prentbrief kaarten, betrekking hebbende op de brede terreinen van geschiedenis en kunst, welk getal intussen de 100.000 genaderd is. Hiertoe behoren ook eni ge duizenden kaarten, die op Neder- landsch-lndië oud en nieuw betrekking hebben. Van deze worden een 250 representatieve exemplaren van 6 mei tot 7 augustus a.s. ten toon gesteld in de daarvoor ingerichte expositieruim te. Men zal er zéér curieuze kaarten aan treffen, waarvan men het bestaan niet zou vermoeden. Het begint met reizen naar het verre Oosten, in vroeger en later tijd, met zeil-, stoom- en motor schip, doch de laatste jaren ook per vliegtuig. Bijzondere aandacht wordt behalve aan de cultuur, ook aan de cultures besteed, zowel aan de tabak als aan de suiker. Dit is een der acti viteiten der Europeanen, die immers, gelijk men zeide, niet naar Indië ge komen waren om vliegen te vangen. Maar de boog kan niet altijd gespan nen blijven, vandaar een rubriek voor sport en ontspanning. Typisch is ook het Indische straatbeeld. Maar hoe kan dit bestaan zonder een behoorlijke weermacht; daarom ook een ruime sortering kaarten van het KNIL. Doch geen mens kan bij brood (rijst) alleen ring van het Vorstenhuis en omge keerd speelde ook aan de boorden der Noordzee de kolonie zekere rol, van daar een rubriek Indië in Holland. In zwarte schimmen wordt ons in een serie uit 1921 een grappig beeld der Indische historie gegeven. De exposi tie wordt besloten met het levende monument: Bronbeek bij Arnhem. Old soldiers never die I Men behoeft niet enkel voor deze paar honderd prentbriefkaarten de verre reis naar Rotterdam-Delfshaven te on dernemen, doch kan het bezoek aan Van Stolk combineren met een bezich tiging van het zéér bezienswaardige Historische Museum van Rotterdam, gevestigd in het 18e-eeuwse pakhuis de "Dubbele Palmboom", zeer geriefe lijk verbouwd (met lift en restaurant), zo mede aan het van ouds bekende "Zakkendragershuisje", waar antiek tin gemaakt wordt, èn te koop is. Bei de instellingen liggen vlak bij de Atlas van Stolk en zijn eveneens vrij toe gankelijk van maandag tot en met za terdag van 10.00- 17.00 uur en zelfs leven, dus ook grote aandacht voor Missie en Zending. Een sterke band op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. met het moederland vormde de vere-lets voor een snipperdag? Soerabaia op z'n heetst, nog zonder auto's of tram, maar met des te meer voer tuigen van allerlei soort. Het witte gebouw in het midden is het kantoor van de Ned. Indische Escontomaatschappij volgens het ontwerp van de grote Berlage. Wie zou dat daar zoeken? stuk zeildoek er overheen. Ik sliep er niet minder om. Toen we de Tafelhoek voorbij waren zagen we nog steeds grote rookwol ken van het vliegveld opstijgen. Eigen lijk hadden we nog wel zoek- of hulp acties verwacht. Later bleek dat we daarvoor geen vliegtuigen of schepen meer hadden. We hielden op Banjoewangi aan, maar de stroom in Straat Bali zette ons sterk om de zuid en we liepen tenslot te Blambangan aan. Vandaar gingen we langs dit schiereiland en langs de ingang van de Pang-Pangbaai om de noord. Onderweg hadden we met een flashlight nog contact met een post aan de wal en kennelijk had die ons begrepen, want toen we met onze laatste druppels benzine eindelijk Ban joewangi bereikten, stond een grote menigte ons op te wachten en of schoon we er met onze verbrande ge zichten en ontspruitende baarden als zeerovers uitzagen, werden we feeste lijk onthaald. Ik ging nog eens naar onze trouwe "Zeevaarder" kijken die nu in de bin nenhaven van Banjoewangi voor an ker lag. Enkele maanden later zou ik hem nog éénmaal terugzien, maar dat is een ander verhaal. We vertrokken per trein naar Soera- baja waar we op het station Goebeng verwelkomd werden door Schout-bij- Nacht Doorman en de Commandant van de Java, van Straelen. Slechts enkele dagen later had de Slag om de Javazee plaats waarbij beiden het le ven verloren. Voor zover mij bekend wil ik tenslotte nog vermelden wat er met mijn tocht genoten gebeurde. Zr. van Riemsdijk overleefde de oorlog en kwam uitein delijk naar Holland. Ik heb haar nooit meer ontmoet. Caspers, die met ons mee zou gaan, kwam uiteindelijk in Bandoeng terecht en werd bij de Radiodienst tewerkge steld. Na de Japanse bezetting moest hij daar blijven. Hij werd betrapt op het luisteren naar geallieerde zenders, ter dood veroordeeld en geexecuteerd. Leyh overleefde de oorlog, maar werd kort daarop op een tocht per auto van Bandoeng naar Batavia in de buurt van Soekaboemi door extremisten ver moord. Ook Wolff overleefde de oorlog. Ik heb hem tweemaal ontmoet en veel herinneringen met hem opgehaald. Hij is in het midden der zestiger jaren overleden. Barends, de eigenaar van de "Zee vaarder" heb ik in Bandoeng nog ont moet bij het begin der Japanse bezet ting en hem onze wederwaardigheden verteld. Ook hij heeft de oorlog over leefd. 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 7