C. Kolff Co iiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!miliiiiiiliumin NEDERLANDSE DURF EN ONDERNEMINGSGEEST MAAKTEN KLEIN BEDRIJF GROOT "Siet eri considereert doch wat een goede corragie vermachDeze woor den van Coen speelden mij door het hoofd toen een gelukkig toeval het gedenk boek "Honderd jaar Kolff" op mijn schrijftafel deponeerde. Het verscheen nu al weer een kwart eeuw geleden. Het zaadje dat in 1848 in de vruchtbare bodem van het oude Indië werd geplant was inmiddels, dank zij de goede corragie van enige generaties ondernemende Nederlanders en de werkkracht van vele Indo nesiërs en Chinezen uitgegroeid tot een boomneen, een woud. Toen in 1948 Kolff's honderdjarig bestaan werd gevierd telde het bedrijf 1300 medewer kers, besloeg de drukkerij in Batavia een oppervlakte van 39.000 m2 en was er in Indië geen grote stad zonder een vestiging van Kolff. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dit alles behoort tot het verleden: wel is waar bestaat de drukkerij aan Pe- tjenongan nog, maar de grote namen die, sedert Van Haren Noman in Ba- tavia's benedenstad een zeer beschei den boekhandel begon, het bedrijf zulk een fantastische vlucht hadden weten te geven zijn alleen nog maar te vinden in het gedenkboek. Het hon derdjarig jubileum werd trouwens ge vierd in de periode van de grootste beroering, in de tijd van de revolutie. De samenstellers van het gedenkboek waren toen overigens nog vol van die goede moed, waarover Jan Pietersz. Coen het had. Het bedrijf had gedu rende de Japanse tijd enorme klappen te verduren gekregen, de grote man van Kolff, Simon Terweij had het kamp niet overleefd en was op 16 augustus 1945 gestorven, de bersiap-periode had zeer vele medewerkers van het bedrijf aanvankelijk weerhouden aan het werk te gaanmaar, als ge zegd, in 1948 was het bedrijf toch weer een machtig element in het ne- derlands bedrijfsleven. Niet zonder trots vermelden de schrijvers van het gedenkboek dat de omzet weer was gestegen tot 98 procent van de voor oorlogse. Wat zij niet vermelden - en dat is ook volkomen begrijpelijk (eigen roem heeft een luchtje!) is, dat het Simon's oudste zoon E. J. Terweij was, die het rehabilitatieprobleem dat met zoveel succes werd bekroond, ter hand nam. Het werd enkele jaren later door zijn broer W. S. Terweij voortgezet. Bon sang ne peut mentir! Kolff was onder de zinspreuk "door tijd en vlyt" groot geworden. Aan vlijt heeft het de opeenvolgende geslach ten van leiders zeker niet ontbroken. Gezond ondernemers-initiatief, durf en doorzettingsvermogen - in één woord: goede corragie - heeft een zeker niet geringer rol gespeeld in de regelma tige en haast verbluffende groei van het bedrijf, leder die in de periode van de eeuwwisseling tot aan de souve- reiniteitsoverdracht ooit in Indië was kende Kolff. Hetzij als verreweg de belangrijkste boekhandel, hetzij als le zer van d'Oriënt, of als opdrachtgever voor drukwerk van de meest uiteenlo pende aard. De fantastische uitbrei ding van het bedrijf intussen was in de jaren vóór de oorlog te danken aan een man, die als jong graficus in 1908 aan de onderneming werd verbonden: Simon Terweij. En Kolff mocht dan over de gehele archipel een begrip zijn geworden, Terweij genoot slechts bekendheid in de beperkte kring van vakgenoten en relaties. Was de groei van Kolff in de jaren vóór Terwey's op treden gestadig, pas toen Terwey op trad bereikte deze het niveau dat zou leiden tot een unieke positie in de wereld van druk en boek. Kolff werd niet alleen naar indische begrippen een groot bedrijf maar één dat zich kon meten met de grootste onderne mingen op zijn gebied in de gehele wereld. Siet en considereert wat goe de corragie vermach De bekende boekhandel op Noordwijk in Batavia dateert van 1911; kort daar op werd - achter de boekhandel - be gonnen met de bouw van het drukkerij complex dat allengs de omvang van een stadsdeel zou gaan aannemen: het strekte zich tenslotte uit van Petje- nongan tot de spoorlijn Batavia-Priok. De eerste wereldoorlog bleek geen al te grote belemmering voor de ont plooiing van Terweij's activiteiten: zo arriveerde in 1917 in Indië de eerste zetmachine. In 1923 werd Terweij de enige directeur van de inmiddels met het predicaat "Koninklijke" gesierde "Boekhandel en Drukkerij G. Kolff en Co": de naam van de Kolff- en die tevoren al hun krachten aan het bedrijf hadden gegeven maar die inmiddels niet meer bij de zaak betrokken waren, bleef aldus voor het nageslacht be waard. Met de grote ontwikkeling van het bedrijf had sinds jaren geen Kolff meer van doen. Hun grote verdiensten voor het bedrijf vallen vóór de eeuw wisseling. De voltooiing van het door hen gelegde fundament was aan an deren, in de eerste plaats aan Terweij voorbehouden. Een kant van de activiteiten van Kolff mag ik, gewezen hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad, zeker niet stilzwijgend voorbijgaan: in 1885 richtte de toenmalige bedrijfsleider Hooyer deze krant op. Klein formaat, lage prijs, bijnaam Het Lorretje Maar het lorretje had aan het hoofd der redactie een man van singulier postuur, die geheel de Indische pers wereld het kon benijden: P. A. Daum, "Maurits". En toen Maurits al te vroeg dit aardse tranendal verliet: Zaalberg. Geen groot literator als Daum, maar een geboren journalist met een fijne pen, een gentleman bovendien en daardoor reeds een uitzondering in de Indische perswereld van zijn dagen. In 1918 verkocht Kolff het Nieuwsblad aan een combinatie van grote bedrij ven, naar men zegt onder druk van de Indische regering. De zeer progres- 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 8