S. TERWEIJ "Als men het aantal mensen dat van Kolff leeft, de vrouwen en kinderen incluis, on der cijfers kon brengen, dan zou het voor een ieder duidelijk worden, welk een grote verantwoordelijkheid rust op de beheerders van deze zaak. Dat mijn opvolgers dit steeds indachtig zullen zijn, dat zij steeds aan de bloei der firma zullen bevorderen en de goede naam, die de firma G. Kolff en Co sedert meer dan een halve eeuw bezit, steeds innig zullen handhaven." Deze woorden van de scheidende D. A. Hooyer, een van de vele belangrijke deelgenoten in het Kolff bedrijf in 1908 uitgesproken, zijn voor de drie Terweijs, vader en zoons het E. J. TERWEIJ werkpatroon geweest voor de volgende halve eeuw. Hun energie, ondernemingslust, maar bo venal het verlangen naar verbetering en vernieuwing, zonder het belang van de menselijke relaties over het hoofd te zien, maakte van Kolff een grandioos bedrijf. Er kwamen vestigingen in alle grote steden op Java. Kleine, niet zo rendabele bedrij ven werden aangekocht en werden nieuw leven ingeblazen. Kolff werd een begrip voor elk lezend mens. Het eerste grote boekwerk dat van de Landsdrukkerij naar Kolff overging was Kleians adresboek. Kolff zorgde voor verbetering van de druk van W. S. TERWEIJ telefoongidsen. Boeken, kaarten, kalenders, tijdschriften, een onmetelijk terrein dat met vakmanschap, enthousiasme en intégriteit werd bewerkt. Na de dood van zijn vader nam E. J. Ter- weij een groot deel van de taken over. Het naoorlogse herstel van het bedrijf, het snelle aanpassen aan veranderde omstan digheden, getuigde van juist beleid, ver trouwen bij de werknemers, ongeacht na tionaliteit. De personeelsvoorzieningen zijn, ook voor het inheemse personeel uitste kend geweest. Zijn jongere broer W. S. Terweij herstelde oude relaties in Australië en Amerika. |t||||l||||||||||||l||llll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ sieve gouverneur-generaal Van Lim burg Stirum was het slachtoffer van heftige en meestal zeer grove pers- critiek en bewoog een aantal voor de gunst van de regering niet ongevoeli ge ondernemers tot de vorming van een consortium dat het Nieuwsblad overnam, met de bedoeling daarin een forum te scheppen dat wat vrien delijker en vooral redelijker zou oor delen over het regeringsbeleid dan de rest van de pers (met uitzondering van de al jaren in ethische traditie geredi geerde Locomotief). De opzet slaagde niet. Het Nieuwsblad werd gered door de terugkeer van Zaalberg, die al in 1916 ontslag had genomen en werd opgevolgd door een aantal lieden van goeden wil maar beperkte capaciteit - althans op journalistiek gebied. Met het vertrek van zijn voorganger her vatte het Nieuwsblad de oude koers, die van gematigd "liberaal" blad dat ook de tegenstanders met de floret en niet met de bijl tegemoettrad. Ter weij bleef intussen ook na 1918 als commissaris en aandeelhouder bij de exploitatie van het Nieuwsblad betrok ken en niet alleen als ondernemer maar ook als raadgever en vriend van het Nieuwsblad. JHR Toen in 1885 het Semarangse dagblad "Het Indisch Vaderland" door de Indische Re gering werd gesloten in verband met de kritiek die de redacteur P. A. Daum op de Regering had geoefend en als gevolg daar van Daum werd ontslagen wendde deze zich tot Kolff en Co. te Batavia. Op 1 dec. 1885 verscheen te Batavia het eerste num mer van het Bataviaasch Nieuwsblad, on der hoofdredactie van P. A. Daum, bij de uitgevers Kolff en Co. Dit feit werd in 1935 herdacht, o.a. met een receptie in het be faamde paviljoen van Hotel des indes. Ofschoon na de oprichting van de Neder lands-Indische Drukkers en Uitgevers t/m 1918 de directe band tussen Kolff en het Nieuwsblad was gebroken bleef de belang stelling van de toenmalige directeur van Kolff, de heer S. Terwey voor het blad bestaan en hij werd dan ook commissaris van de NIDEUM. Op de foto staat de heer Terwey links, 2e van rechts J. H. Ritman. Zij werd genomen op de receptie in 1935. 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 9