BACK PAY NU! Op 3 mei jl. vond in het Ned. Congresgebouw in Den Haag een manifestatie plaats, - een gezamenlijk initiatief van de Federatie Oud- Strijders Organisaties, de Stichting Rechtsherstel KNIL en de Stichting Nederlandse Ereschulden - waaraan door ongeveer 1800 oud- KNIL militairen en hun nabestaanden werd deelgenomen. Het doel van deze manifestatie was het verkrijgen van erkenning en honore ring door de Staat der Nederlanden van het recht op betaling van de achterstallige salarissen van het KNIL-personeel over jaren 1942- 1945, zomede de andere ereschulden uit de oorlog in Z.O. Azië. Links: Ir. G. S. Vrijburg, voorzitter van de Stichting Ned. Ereschulden en van het Organisatie-Comité Manifestatie 3 mei 1977 tijdens zijn rede, waarin hij onder meer herinnerde aan de belofte, in 1946 door koningin Wilhelmina gedaan bij de terugkeer in Nederland van de eerste krijgsgevangenen uit de kampen. Evenals de andere sprekers werd hij herhaaldelijk onderbroken door een goedkeurend applaus van het gehoor. Rechts: de overvolle Willem Alexanderzaal tijdens de manifestatie. (Vervolg: "Boekbespreking") voor en na de oorlog centraal staat, en waarin o.a. ook de Gentengschool is opgenomen. Ook komen er in dit boek interieurfoto's van de Ketabang- HBS, huwelijksfoto's van HBS-ers on derling, fotogalerij van charmante meisjes, sportevenementen, roeien op de Brantas, Trètes, Blauwwater, Prigen, foto's van Prof. Plate uit zijn HBS-tijd, voorzien van bijschriften uit eigen dagboeken, caricaturen en pen tekeningen van Louis Pauselius ('46- '51) uit San Leandro, Cal., een groep leerling-vliegers die naar Australië ge- evacueerd werd, etc. De kosten van "Soerabaia Ludiek" bedragen 25,p. ex. 7,50 em- ball. en porto. Doordat door het grote aantal inzendingen het boek toch duur der zal worden, wordt men verzocht - indien mogelijk - iets extra te gireren. Stortingen dienen gedaan te worden op: Gironr. 3392979 t.n.v. penning meester Jubileumboek HBS-Soerabaia, Paulinastr. 12, Den Haag. Mocht de druk onverhoopt niet door gaan, dan ontvangt men zijn geld te rug! CH.M. DE JAPANSE BURGERKAMPEN Bij de Uitgeverij T. Wever te Franeker is onlangs de tweede druk verschenen van het werk "De Japanse interne ringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog", een proef schrift van de hand van Dr. D. van Velden. De schrijfster was voor en ook na de oorlog als lerares op Java werkzaam. Het is een bijzonder gedegen en rijk gedocumenteerd verslag van de lot gevallen van de burgergeinterneerden in het Verre Oosten gedurende de tweede wereldoorlog. Niet alleen de situatie in het bezette Ned.-lndië wordt behandeld, maar ook die in de andere gebieden die door Japan werden be heerst, waardoor de lezer in staat wordt gesteld vergelijkingen te maken. Talrijke aspecten van het leven in de kampen worden in het werk belicht: juridische, medische, psychologische, verhoudingen in de kampen tussen de geinterneerden onderling en tussen hen en de Japanse kampbewaking. Ook wordt aandacht besteed aan de positie van de niet-geinterneerde bur gers van geallieerde en neutrale na tionaliteit. Ontdaan van alle emotionaliteit en zucht naar sensatie - zonder nochtans iets aan de werkelijkheid af te willen doen - maar nuchter - wetenschappe lijk van opzet, geeft het boek een die per inzicht in het gebeuren in de kam pen. De schrijfster heeft zich niet beperkt tot het geven van een beschrijving, maar verduidelijkt veel door haar on derzoek van allerlei achtergronden, zoals het fundamentele verschil tussen opvattingen en mentaliteit van de westerlingen en die van de Japanners. De lezer zal eigen ervaringen uit die jaren in het boek terugvinden, naast veel wat hem welllicht nog onbekend was. Beslist geen "kampboek" zoals zovele andere! Het werk is tenslotte voorzien van een lijst van kampen (waarin allerlei de tails, zoals ligging, data van instelling en opheffing, aantal geinterneerden, etc.), verordeningen van de Japanse bezettingsmacht, kaarten, een uitge breide bibliografie en index. Tevens is een aantal foto's en tekeningen door geinterneerden gemaakt, opgenomen. "De Japanse burgerkampen" is ver krijgbaar bij Boekhandel Tong Tong, 65,5,porto. CH.M. DE ABONNEMENTSPRIJS VAN TONG TONG BEDRAAGT f 48,50 PER JAAR. DENKT U AAN DE SUPPLETIE? De beste overpeinzingen, filoso- fiëen die Tjalie in de loop van zijn Nederlandse jaren opschreef. Geinspireerd door de mooiste foto's hem door vrienden en lezers gezonden. Een boek ter herinnering aan de goede dingen die nooit voorbij gaan. Maar misschien wel ver geten worden. Prijs f 20,90 porto f 4, 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 10