KRETA SETAN MAART 1942 De Duivelswagen 65,— Herinneringen aan onze grote steden op Java TONG TONG, HET ENIGE BLAD DAT DOOR ZIJN LEZERS WORDT GESCHREVEN. 35 jaar is 't nu geleden en het is of het gisteren gebeurde. Tussen Bodjonegoro en Babat op een opleiding autobesturing had ge- Oost-Java speelde het zich af. Met een kregen. gepantserde open scoutcar en enige Om zeker te zijn, dat we door de Jap. jeeps was 't restant van het eskadron, Inf. niet zouden worden opgehouden, dat zich ten Oosten van Bodjonegoro liet ik links en rechts van de weg door bevond weer naar voren gegaan. De het verderop gelegen bedekte terrein praktisch boomloze weg trok ons niet enige vuurstoten afgeven, bepaald aan. We waren vaak al "ge- Deze actie had zich ongeveer in 10 plaagd" door een Japans vliegtuigje, min. afgespeeld. Ik verzeker U, dat 't dat een bundel op scherp gestelde voor ons veel langer leek op dat mo- granaten uitwierp. Stoppen en in de ment. droge greppel langs de weg duiken, was dan een oplossing, die we allen 1975. Ik logeerde in Hotel Mabes op heel snel uitvoerden. Een commando Kajoetangan in Malang. "dekken" was daarbij helemaal over- Toegimin woonde in Kampong Boe- bodig. noelredjo, waar ik in 1950 afscheid Uit inlichtingen bij de bevolking wisten van hem had genomen. Verbaasd is we, dat Jap. Inf. zich door het zijterrein niet de juiste term, om zijn verrassing in de richting Babat begaf. We moes- te beschrijven, toen hij me daar voor ten erop bedacht zijn, dat ze ons zou- zich zag. den afsnijden van de eigen Inf. stel- Ik haalde hem over om per auto nog ling, die zich ongeveer N.Z. bij Babat eens langs de wegen te gaan, waar bevond, 't Was het 8e Bataljon uit we zulke spannende momenten had- Malang, dat die stelling bezette. den beleefd. In de Westrand van de kampong Ba- De afstanden door de vlakte aan de oerno liet ik halthouden. Ik kan nog kuststrook vielen me tegen, 't Ver niet verklaren, wat me ertoe bracht de baasde me, dat ik, nu zoveel ouder, Scoutcar en de jeeps te laten camou- zo goed tegen 't klimaat kon. fleren en daar ter plaatse stelling te In Baoerno was wel 't een en ander nemen. Tegen vliegtuigen voelde ik veranderd. Bij een keurig gebouw van me redelijk gedekt en schootsveld de politie vroeg ik inlichtingen naar was er in ruime mate. personen, die in maart 1942 daar had- De bewapening van de scoutcar was den gewoond. Een oude heer kwam één 12.7 mitrailleur op pivot en enige naar voren, die oppasser was geweest lichtere wapens. Een nadeel was, dat bij het Kantoor van de Gouverneur van we vliegtuigmunitie voor dat wapen Oost-Java. Destijds al gepensioneerd, hadden ontvangen, waardoor we hape- Hij vertelde ons, dat door de Japan- ringen hadden gekregen door afbre- ners in maart 1942 een grote brand- ken van de slagpinpunt. Maar er was stapel was gemaakt, waarop het stof- een reserve-slagpin "gevonden"; dus felijk overschot van Majoor Hori was voelden we ons sterk. verast. Lang duurde 't wachten niet. We kon- Er was nadien een gedenkteken op- den het haast niet geloven, toen we gericht op de plaats, waar hij was ge- zes motorrijders keurig twee aan twee vallen, maar dat was na de capitulatie en een geblindeerd autootje zagen aan- van Japan opgeruimd. komen. Veel afstand onderhielden de Hij liep met ons mee en op de plaats Japanners niet; het was een ideaal door hem aangewezen, was alleen dor doel op deze manier. Op 150 m. liet gras langs de weg. ik 't vuur van de 12.7 openen. Na er zwijgend enige tijd te hebben De motorrijders drukten hun vehikel gestaan, merkte Toegimin op: neer en rolden in de greppels langs Sama sekali pertjoema de weg. Het leek wel, of deze manoeu- Dat was lk met hem eens- vre speciaal was geoefend. We kon- C1 den goed waarnemen, dat 't vuur op de auto "goed lag". De aanslagen waren duidelijk te zien. Naschrift De cavalerist 1e klas Frits van Manen had zijn werk goed gedaan. In de "Asia Raya van 15-3-1943 werd Op dat moment werd ik door mijn on- het volgende bericht opgenomen: der-cdt. gewaarschuwd, dat in onze "Op de dag, waarop het ontwaken van rug Jap. Inf. was gezien. Veel tijd het nieuwe Java herdacht wordt, heb- om te overwegen wat me te doen ben de ingezetenen in drommen - ge- stond, kwam niet in me op. Een vuur- zamenlijk met de Japanse en Indone- stoot over de greppel, waarin de mo- sische autoriteiten - een bezoek ge- torrijders zich schuil hielden en daar- bracht aan het graf van de in Baoereno na keert maken. Met de betrekkelijk (Bodjonegoro) gesneuvelde majoor lange scoutcar was dat nog even span- Horie om te bidden voor diens heil nend op de niet erg brede weg. (zielerust) en hem te gedenken als een Mijn jeep was keurig 180° gedraaid ridder (edelman) die zijn leven gaf voor door mijn oppasser Toegimin, die nooit de opbouw van een nieuw Java." Het eerste fotoboek over de au tohistorie in Nederlands Indië. 250 prachtige foto's, boeiende verhalen en kostelijke anecdotes vertellen u over de eerste auto's op Sumatra, Java en Bali. 50 Jaar historie op wielen, tegen de achtergrond van ondernemin gen, oetan en de ons zo bekende steden. Een boek voor jong en oud, voor autoliefhebber en autohater, want "Krèta Sètan" is méér dan een autoboek alleen. Het werd geschreven door F. F. Habnit, oud-hoofdredacteur en uitgever van "De Motor" en "Het Sportblad" te Soerabaja. Even "plaatjes kijken" voor u het boek koopt of bestelt kunt u op STAND 84 van de Pasar Ma- lam Amsterdam (18 t/m 22 mei). PRIJS VAN "Krèta Sètan, de Duivelswagen" Bij aankoop een gratis Java Motor Club sticker! BOEKHANDEL TONG TONG Prins Mauritslaan 36, Den Haag. Telefoon 070- 54 55 00 Batavia koningin van het oosten - E. Breton de Nijs 50,plus 5,porto Bandoeng - Hein Buitenweg 30,plus 4,porto. Herinneringen aan Soekaboemi - J. M. Knaud 25,plus 4, porto. Fotografiën van Soerabaia G. H. Bartman 13,90 plus 2,75 porto. Slenter door Semarang - Hein Buitenweg 16,90 plus 2,75 porto. BOEKHANDEL TONG TONG 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 12