P0IRRIE IS het Tong Tong in de (Djamboe) Bol geslagen? COMPLIMENT VAN DE ZEEROVER KIMM Indische spekkoek onder DE COCOSPALM hebben velen van u zeker gedacht toen u bij het stukje van Bartman over djamboe minté een foto zag van de djamboe bol. Er kwamen heel wat telefoontjes, sommigen ook aarzelend: was het wel een djamboe minté? Neen, het was de djamboe bol beste lezers en wij zijn alleen zo flauw ge weest u op de proef te stellen. Bartman heeft die onwetende winkeljuf er nu wel tussen genomen, maar weten wij het allemaal nog wel zo goed? En toen kwamen we in de verleiding deze djamboe bol foto naast de djamboe minté tekst te zetten, zonder verder onderschrift. Deze keer de goede foto van de djamboe minté, die aan een langere steel zit en grotere bladeren heeft. Toch lijkt het ons wel een goed idee af en toe een plaatje van een boom of plant in ons blad te zetten zonder onderschrift, om u de gelegenheid te geven uw goede geheugen te testen. Een paar dames in de winkel bekeken een ani-ani .(rijst mesje) "Weet jij nog waarvoor zoiets dient," vraagt de een, met enigs zins gedempte stem. 'Tuurlijk, ben je vergeten zeker! Om es pasra te maken toch!" Een mens kan ook niet alles onthouden. De ondervolgende geschiedenis speel de zich af in het interneringskamp het IVde Bataljon te Tjimahi, in het laatste jaar van de internering. De hoofdpersoon van dit verhaal had een naam, die al even merkwaardig was als zijn uiterlijk. Hij heette name lijk Brontgeest en zag er uit, omdat hij zijn baard in de bijna drie jaren van onze internering niet geschoren had, als een bejaarde zeerover. Zo noemde ik hem ook, als ik het weieens over hem had met anderen, die hem even zeer benijdden als ik. Want Brontgeest was de rijkste man uit onze barak! Hij bezat zo ongeveer alles, wat je je maar in kunt denken om het schamele voedsel dat ons door de Jappen werd verstrekt, smakelijk te maken. Maér hij deelde het met niemand! Bovendien, om het nog erger te maken, sliep en at hij op de tegelvloer vlak achter mij. Ik lag op de verhoging van planken, die zich langs de twee lengtekanten van de barak uistrekten en meerma len snoof ik de heerlijke geuren op van hetgeen hij (niemand wist, waar hij het vandaan had gehaald) dagelijks verorberde. Maar op zekere dag kwam er een einde aan zijn privé-festijn. De mare ging door het kamp, dat de Jappen de barakken zouden doorzoeken, naar verboden spullen. Nu was ik in die jaren - min of meer om mijn geest bezig te houden - vaak onledig met het neerschrijven van verhalen. Enke le ervan zijn na de bevrijding door mij overgetikt en door Van Goor en Zo nen te Den Haag als jongensboeken uitgegeven. En ook dat schrijfsel (dat de Jap uiteraard niet kon lezen) was verboden waar. Dus vroeg ik mij af: "Waar kan ik het allemaal verbergen?" En een ingeving volgend, verborg ik dat alles onder een schrale djeroek boom vlak achter de barak, met de gedachte: "Daar zullen de Jappen be slist niet zoeken." Maar Brontgeest deed het anders. Hij verdeelde alle lekkernijen, die hij had, onder de bewoners van de barak. En iedereen verbaasde zich over de hoe veelheid, die hij kreeg. Mijn aandeel verborg ik óók onder de djeroekboom. Wat de anderen deden, weet ik niet en wat de Zeerover zelf behield, wist ik ook niet, want wij spraken nooit met elkaar. Hij was een stug en in zichzelf gekeerd mens. Maarop de aangekondigde dag verschenen de Jappen niet. En later ook niet. Ik waagde het er op en haal de diezelfde dag nog al mijn verbor gen eigendommen weg van onder de djeroekboom. En die avond, merkend, dat de Zeerover een even schamel maal at, als wij altijd hadden gekregen, kreeg ik medelijden met hem en bood hem aan, wat ik van hem had gekre gen. Maar hij schudde enkel zijn norse grijze kop. Echter even voor om 10 uur Jappentijd (half acht volgens de Nederlandse tijd rekening) de lampen uitgeknipt moes ten worden, stond de Zeerover op en riep met stentorstem: "Even wachten!" Hij sprong op de verhoging van plan ken, liep tot naast mijn matras en ver volgde: "Vandaag heb ik alles wat ik had uitgedeeld, ledereen heeft wat gekregen. Ik was de rijkste, maar nu de armste! Een(hier pauzeerde hij even), "er is maar één fatsoenlijke kerel hier in de barak. Deze kerel hier (en hij wees op mij), want hij is de enige, die aanbood met mij te delen. Alle anderen vraten het meteen op als varkens!" Het is het grootste compliment, dat ik ooit gekregen heb. Ik zag hem later, na de bevrijding, op zekere dag terug, maar herkende hem niet, want hij had zijn baard afgeschoren. "Ken je me niet, schrijfduivel?" zei hij. "Ja, de baard is weg. Nou, ik ben Brontgeest, de Zeerover." En beiden lachten wij hartelijk en klopten elkaar op de rug. RIJKLOF VAN GOENS Stort f 15,op giro 158225 en U ontvangt een spekkoek van ca. 500 gram, in speciale ver pakking, franco thuis. "KIMM", Joh. Verhulststraat 98, Amsterdam-Z. Tel. 020 - 72 84 61 Wij staan op de Pasar Malam in Amsterdam. "ONDER DE COCOSPALM" Al zijn gekke cartoons van de laatste 3 jaren nu in een vrolijke bundel 8,50 porto f 2,75 Boekhandel TONG TONG De eerste 200 exemplaren zijn gesigneerd. 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 13