c4tti we opgeloste malam (kunstwas) v.d. voorzien van vier kleuren eti ket, in cellofaan verpakt (om alles nóg mooier en glimmender en dus aantrek kelijker te maken), afgezegeld met gouddraad en sierzegel (net echt toch) en klaar was Kees. Arbeidsintensief maar verkocht zichzelf. Ik verkocht alles en detail (etjeran), dus zowel per pot of per doos van 6 of 12, want weliswaar werd ik be naderd door Europese groothandel im porteurs, maar die boden belachelijk lage prijzen aan, dus die film ging niet door, apa gilé. Opzet keramiek. Vooral in het begin om erin te komen; men kocht nl. een pot jam, of zo, zuiver en alleen voor sier, voor de mooie pot, proefde van de inhoud en warempeldie viel 101% in de smaak en dus volgden meer potjes,etc. Later doelbewust te vens overgegaan op normale glazen jampotten, 10-12 ct. per stuk uit Sin gapore en stroopflessen (1-2 ct. per stuk bij de rombengang groothandel, murah ja), terwijl de keramiek bleef voor hoogtijden én blijvende kosteloze reclame (boleh dong). Onze afnemers waren o.a. de G.G. van Ned.-lndië, ziekenhuizen, toko's en huismoeders. Als slot een zoveelste bevestiging, dat bijna nooit een profeet geëerd wordt in eigen land. Eerst was de naam; Huize "Hillcottage" Kalibakoeng Java (dus terus terang toch); de ver koop bleef onder peil. Voorzichtig in formerend kwam ik er achter: "Jah, langanan langanan kota, bikinan disini, kalau dari luar negri lain perkara"! Ik des duivels, maar onmiddellijk om gezwaaid op ander, kleiner en notabe- ne goedkoper etiket met slechts erop; Jam- and sirup Factory "Hill Cottage" prepared of fresh treeripened fruit, rich in vitamines (alles in drukletters) en érgens weggedrongen in een be scheiden hoekje (met schrijfletters in drukvorm): London House. Natuurlijk mocht ik niet gebruiken b.v. Made in England of made in London. Hoe dan ook, de ganse goegemeente vloog er in met als resultaat, dat soms nacht ploegen moesten worden ingezet Als U nagaat, dat dit alles uit mijn eigen simpele Indo-kokertje kwam (voor die tijd zeer modern van opzet en vormgeving en "brengen") en slechts werd gewerkt met een klein ploegje, weliswaar werkwillige, onge letterde, maar niet minder intelligente, desa-lieden, zal U ook begrijpen, dat ik met genoegen - én een pietsje heim wee - terugdenk aan die mooie tijd, waarin een mens zich nog individueel kon ontwikkelen en uitleven (dus naast welvaart, vooral ook welzijn! tegen woordig een gevleugeld woord) zonder dwingende maatregelen en onbenulli ge tegenwerking en bestuurlijke be voogding. Of zou juist dat kunnen werken in rust en vrijheid indertijd mede hebben aangezet tot dadendrang en succes?! 'm boten semerep. Reeds enkele jaren woont deze boeng Atti van Zanten-Mangoen op 35-jarige leeftijd. Onze relatie ontstond na het ontvan gen van haar adres als "adoptie adres". Haar eerste brief was geda teerd 12 september 1970 en leek het begin van een vriendschap over zee. Het trieste was echter dat het bij deze ene brief van haar is gebleven. Na een paar maanden ontving ik een schrijven van haar man die het overlijden van zijn vrouw beschreef, ze was zestig jaar. In haar brief heeft ze niet willen ver tellen dat ze die in het ziekenhuis dicteerde en ernstig ziek was. Mo gelijk dat iemand haar foto zal her met betere wederhelft aan de Costa Blanca in Spanje, sympathiek surro gaat van Ned.lndië/lndonesia en het bevalt ons hier heel best hoor. Bèrès deh. SI PATUT N.B Na al die lange jaren intrigeert mij nog steeds het volgende. Van alle Indische (en Europese) vruchten heb ik indertijd jams en siropen gemaakt, van advocaatvruchten is me dat nim mer gelukt. Door het met suiker ko ken, stomen of hoe dan ook, werden ze bitter en de pulp werd donkergrijs en zelfs zwart en hoe meer suiker werd bijgevoegd, hoe erger en hoe bitter-walgelijker. Daar ik helaas geen chemie heb ge studeerd, verzocht ik de ex-suiker- boeren en/ of andere chemici mij te willen verklaren, hoé en waaróm deze - onmiskenbaar chemische - reactie ontstaat, hoe die te voorkómen en aan de andere kant, hoe van deze reactie, wie weet, een nuttig gebruik te maken, medisch of hoe dan ook. Is deze om zetting giftig? Nog iets onbegrijpelijks, waar niemand kennen en geïnteresseerd raakt. Er zijn bijna zeven jaren voorbij gegaan en ik wil over haar schrijven om Atti van Zanten-Mangoen nog even in her innering te brengen, ze had geen kin deren en hoeveel mensen zullen nog aan haar denken? Uit haar enige brief wil ik enkele regels overnemen om haar ook nog even aan het woord te laten. De brief die ze van mij had ont vangen had haar "betoel betoel blij gemaakt. Het ge beurt niet vaak dat wij liefst van vreemden uit Holland brieven ontvan gen, ofschoon wij daar familie en goe de kennissen hebben, die nadat zij In donesië - ons - verlieten zo stellig be loofd hebben briefwisseling te zullen onderhouden. Maar uit het oog uit het hért, vooral als ze het in Holland goed hebben." Atti werd te Medan geboren. Haar man was gepensioneerd P.T.T.er. Ook hij is inmiddels overleden. Weer uit Atti's brief: "Weet U wat het leuke is als ik van Holland een brief ontvang, meestal komen vriendinnen van links en rechts dan naar eventueel nieuws informeren. Velen vinden het toch zo prettig van Nederland wat te horen al is het maar een beetje. Ook ik ken dat, iets is er dat je nieuwsgierig maakt." Meer kan ik over Atti niet schrijven, er was slechts éénmaal contact tussen ons, maar even komt zij nu naar vo ren want ook zij heeft geleefd, had familie en vrienden en het zou haar zeker betul betul blij maken te weten dat we even bij haar hebben stil ge staan. E.S.-v.K. aan schijnt te denken. Als men biet eet - zowel rauw als gekookt - het is een raar praatje, maar dan ziet de urine enkele uren na het eten, rose. Bij mijn weten is dit alleen bij biet zo, dus de kleurstof wordt niet afgebroken en schijnt toch het lichaam niet te deren. Is hier niets nuttigs uit te ha len? Bij voorbaat banjak terima kasih van een nieuwsgierige prang! En TT hartelijk dank voor de welwillend af gestane extra ruimte! P.S. De eerst onbekende en onbelang rijk lijkende papain en de vroeger ver guisde en geminachte kedelee waren óók niet in tel en nü I Het lot helpt nooit hen, die zichzelf niet weten te helpen. Sophocles 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 15