4 De Kracht van Goede Gedachten POIRRIE VOETSTAPPEN IN'N ANDERE WERELD if L. •i.L "TT Het is mogelijk, dat onder de lezers van dit artikel enkele "ingewijden" zijn, die zich afvragen, waarom men het zo nodig vindt om al datgene openbaar te maken, wat voor "niet-ingewijden" verborgen dient te blijven. Uit mijn beschei den ervaring heb ik mogen vaststellen, dat liefde gebaseerd op beginselen, de enig juiste beweegreden moet zijn om tot maximale resultaten te komen, omdat liefde niet opgeblazen van trots is. Deze liefde doet niet mysterieus, maar is openhartig. Na mijn bevrijding uit de Japanse con centratiekampen, waar ik heel veel menselijk leed en onrecht heb aan schouwd, streefde ik naar de "agape", (liefde gebaseerd op beginselen). Het voorrecht mensen te mogen bijstaan tijdens hun profane moeilijkheden heeft mij nimmer een cent opgeleverd. Daar entegen was de beloning, die ik ont ving met geen geld te koop, namelijk, het vertrouwen, de vreugde van de overwinning en de liefde, die men mij schonk, zijn tot op heden een onvoor stelbaar kapitaal in mijn leven. Hoe zou ik op deze basis dan ooit gelde lijke beloning kunnen verlangen van mijn medemens, die in nood verkeert? Het verschil tussen een doekoen en een para-psycholoog vind ik groot, door het feit, dat de para-psycholoog een geestenwereld niet als-bestaand erkent, terwijl de doekoen er anders over denkt. Thans wil ik overgaan tot het beschrij ven van de methode, die ik gebruik om mensen te helpen, die in geeste lijke nood verkeren. Om duidelijker te zijn, mensen, die een kwaal bezitten, veroorzaakt door "banjak pikir-pikir en soesah". Een ziekte van functionele aard dus. Ik ga altijd van het stand punt uit, dat niemand mijn hulp in roept, indien hij geen behoefte heeft, om verder te leven of op z'n minst van zijn kwaal te genezen. Daarnaast is het een vaststaand feit, dat hij toch zeker een percentage vertrouwen in mij heeft door mij te ontbieden, niet waar? Dit minimale vertrouwen, dat men mij schenkt, waar ik enorm dank baar voor ben, zal ik tot het maximale moeten opvoeren, wil men tot een bevredigend resultaat komen. In de allereerste plaats is het mijn taak, hem ervan te overtuigen, dat hij voor mij niet zo maar een nummer of geval is, maar een kostbaar leven. Op het moment, dat hij over zijn proble men spreekt, luister ik aandachtig en is het van het grootste belang, dat mijn gedachten positief zijn, omdat het in de bedoeling ligt dat de positieve gedachten via de toegepaste centrale- blik diep in zijn geest zullen doordrin gen. Immers, uit de ogen en uit de vingertoppen vloeit een fluïdum. Van daar, dat ik dan ook terechtertijd mijn hand op zijn hand of schouder neer leg. Dit is het moment, dat mijn po sitieve gedachten sterk geconcen treerd zijn, welke ik via het uittredend fluïdum aan de persoon probeer door te geven. Dit lukt niet la minute! Het vergt een behoorlijk quantum neuro- kiem. Gedachten concentratie heb ik op Bor neo mogen leren van mijn goeroe. Op een tikar moest ik in kruiszit een dje roek nipis fixeren. Daarbij moest ik proberen in de juiste volgorde, in ge dachten, een djeroek nipiste laten weg rotten, zodat alleen de pitten overblij ven. Dan moeten de pitten beginnen te ontkiemen en uitgroeien tot kleine plantjes, die op hun beurt eveneens uitgroeien tot boompjes. En iedere keer, wanneer dit groeiproces in mijn geest verbroken werd, door nevenge dachten, mocht ik van voren af aan beginnen. Misschien lijkt het eenvoudig, maar het tegendeel is maar al te waar, in dien men het zou proberen. Sterk ge concentreerde gedachten van vreugde, die bewust worden uitgezonden, wor den door de ontvanger onbewust om gezet in gevoelens van vreugde. Hetzelfde resultaat bereikt men met gedachten aan pijn, angst, enz. enz. Wij mogen van geluk spreken, dat niet iedereen gedachtenkracht van dien aard tot stand zou kunnen bren gen! Een feit, dat ik ook heb mogen con stateren is, dat de oorzaak van gees telijke ontreddering bij mensen, in de meeste gevallen, gebrek aan liefde en begrip is. Vandaar, dat het beste en misschien ook het enige geneesmiddel er tegen, liefde en begrip is. Op een middag nodigde de goeroe mij uit een seance bij te wonen. Hij brandde menjan, had zeven soorten bloemen en enkele attributen voor zich en deed zijn prevelementje. Kort daarna werd in de menjanrook een gedaante, die ik herkende, zichtbaar. Vanaf zijn middel tot op zijn voeten was hij onzichtbaar. De goeroe gaf mij het teken, dat ik mocht beginnen contact te maken, en vroeg de ver schijning wie hij was. De verschijning antwoordde, dat hij "P." was. Inder daad was het uiterlijk gelijkend aan wijlen "P". Daar ik "P." in leven als Nederlander kende, vroeg ik hem in het Nederlands, of hij werkelijk "P." was. Hij antwoordde, dat hij "P." was en niemand anders. "Waar komt U vandaan?" vroeg ik hem. "Uit het dodenrijk", antwoordde hij. Toen vroeg ik: "Is het niet zo, dat er geen werk, noch overleg, noch kennis, noch wijs heid is in hades, de plaats, waar gij vandaan komt?" Door deze vraag werd de verschijning onrustig en loste ge heel op in de rook van de menjan, om niet meer terug te keren. De goeroe "ontwaakte" uit zijn trance, en was buitengewoon vermoeid, maar ook bijzonder ontstemd. Hij vroeg mij, wat ik gevraagd had, en bleef ont stemd. Ik kreeg toen sterk het ver moeden, dat de verschijning een de mon was, die de gedaante van "P." aannam, de stem van "P." nabootste en zodoende een bedrieger was. Ik vroeg mij toen ernstig af, of demonen af en toe bedriegen of altijd bedrie gen. Hierover kreeg ik met de goeroe een meningsverschil. Hieruit bleek duidelijk het verschil tussen ons bei den. Hij was de doekoen. Ik, een on derzoeker. r. F. VON STIETZ "Boetje heeft van de Bond toestemming gekregen om zijn tjelana-monjet tjap 'gaboes' te dragen". 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 16