BOEKBESPREKING Uitnodiging LIN SCHOLTE'S TAKDIRAN Pas in het zesde verhaal van haar nieuwste bundel legt Lin Scholte uit wat "Takdiran" betekent: lotsbestem ming, het aanvaarden van datgene wat ons levenspad kruist en onvermijdelijk is. Misschien had ze het aangrijpende verhaal van Ju Sarbati, die haar kin deren vrijwillig afstond aan de naar Nederland vertrekkende vader, als eerste kunnen nemen, misschien ook net zo goed voor het laatst kunnen bewaren. Om de uitleg van het Javaan se begrip "takdiré déwé déwé" heeft Lin voor het eerste gekozen, want al le volgende schetsen zijn geënt op die overtuiging: aanvaarding van het lot zoals dat voor Lin en de haren be stemd was. De meeste zijn korte herinneringen, flitsen uit de bewogen tijd tijdens en vlak na de Japanse bezetting. Ik ken op dit ogenblik geen schrijfster, die zo moeiteloos "waar" kan schrijven, zo onbevangen in het schilderen van situ aties als angst, vreugde, verwondering met altijd dat sprankeitje laconieke humor. Niet het leuk willen zijn, maar de leuke dingen z i e n en horen. Niet het angstig zijn, maar die dingen zo te beschrijven, dat haar angst (of ver driet of spanning) ook op de lezer overkomt. Bijna emotieloos vertelt ze over mensen, kinderen, vrienden, vij anden, die het interieur vullen van de afschuwelijke oorlogshuishouding. Wie in 1945 in Soerabaia gezeten heeft, de evacuatie en de aankomst in Holland heeft meegemaakt, vindt zijn eigen ervaringen en gevoelens beschreven. Lin herinnert zich en schrijft op zon der wrok, zelfmedelijden, verbittering om het kwaad, altijd dankbaar en vol vreugde over het goede, dat haar over komt. Altijd aloes. Met de tragische dood van haar va der in Holland heeft ze de betekenis van "takdiran" tot het laatste hoofd stuk ingeweven. "Anak Kompenie" en "Bibi Koetis voor altijd" waren afgeronder, meer com pleet verhaal dan "Takdirdn", dat als verhalenbundel eigenlijk veel te be knopt is. De schetsen zijn vaak te ab rupt afgebroken, als omgevallen fi guurtjes in een kaleidoscoop. Je hebt telkens behoefte hetzelfde beeld te rug te vinden, maar het lukt niet, al zijn de kleuren dezelfde. Dat is het enige bezwaar, dat ik tegen Lin Scholte's laatste boekje heb. En ik heb een voorgevoel, dat het voor het grote, niet-lndische publiek, dat toch al zo moeilijk is binnen te leiden in onze wereld, als een pareltje in de modder verdwijnt. LD. "Takdiran" door Lin Scholte, Uitg. Em. Querido. 15,90, porto 1,70. miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijii Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Tong Tong B.V. te g houden op zaterdag 21 mei 1977, aanvangende des morgens om 11 uur precies, 1 in huize "Modjo", Stadhouderslaan 94, Den Haag. 1 Aandeelhouders, die deze vergadering wensen bij te wonen, hebben uitsluitend I toegang op vertoon van het "uittreksel uit het register van aandeelhouders", 1 dat hen destijds werd toegezonden na inlevering van hun aandelen bij de 1 omzetting van N.V. in B.V. 1 De vergadering wordt door de Directrice, Mevrouw Lilian Ducelle geopend en J geleid. In behandeling komen o.m.: De Balans en Verlies- en Winstrekening 1976. 1 ij Een volledige agenda ligt met de Balans en Verlies- en Winstrekening voor j aandeelhouders, op vertoon van bovengenoemd "uittreksel", op ons kantoor ter I inzage van maandag tot en met vrijdag vóór de vergadering, en wel van 10 uur I v.m. tot 2 uur n.m., alsmede zaterdag 21 mei tot na afloop van de vergadering. j DuHUIiiiiiiiiiiHillIIminimimum JUBILEUMBOEK HBS-SOERABAIA EN "SOERABAIA LUDIEK" Naar aanleiding van de viering van het eeuwfeest van de oprichting van de Soerabaiase HBS op 1 november 1975 ontstond het plan, tot de uitgave van een jubileumboek over te gaan. Een redactiecommissie, bestaande uit Jan van der Linden, Wies van der Linden- Briel, Marietje Hiljé, Didi Oei, Rudi Römer, Gerard Bartman, en Keng Soerjanto heeft zich van deze taak op voortreffelijke wijze gekweten. Het jubileumboek omvat' de geschie denis van de HBS in de periode van 1875 tot 1958, en is verdeeld in vier hoofdstukken: de tijd van 1875 tot aan de tweede wereldoorlog, de jaren 1945 -1950 en 1950-1958. De vele bijdragen zijn geschreven door oud-docenten en oud-leerlingen, waarbij men bekende namen als E. Breton de Nijs, W. P. Plate, Gerard Bartman en Mevr. van Mook-Maureau (de latere Lt.-G.G. was leerling van de HBS) aantreft. Vele feiten, voorvallen en toestanden uit Soerabaias' HBS-historie worden in deze hoofdstukken beschreven, die zijn geïllustreerd met talrijke groeps foto's, opnamen van sportevenemen ten en feestavonden. Tevens zijn ver schillende gedichten, programma's en reproducties uit het schoolorgaan op genomen. Al lezend en bladerend beleeft men opnieuw weer die onvergetelijke tijd, doorgebracht op de Ketabang-HBS. De eerste druk is uitverkocht, zodat is overgegaan tot een herdruk (200 ex.) De prijs bedraagt 42,50 incl. Hier voor zijn nog inschrijvingen mogelijk. Bovendien is besloten tot de uitgave van een tweede boek, "Soerabaia Lu diek", (400 ex.), waarin het HBS-leven (lees verder pagina 10) Een van de aardige foto's die zal worden opgenomen in het boek "Soerabaia Ludiek". De foto werd op 21 december 1941 gemaakt te Sidoardjo ter gelegenheid van het 20-jarig huwelijksfeest van de ouders van Siti Soepadmi Strik-Djoewito (Padmi), staande geheel rechts, leerling op de Soerabaiase HBS van 1938-maart 1942. 2e van links staande haar zusje Juul, op de HBS van 1940 - maar 1942, en 3e van links haar zusje Soeko op de HBS van 1948 - 1950. In het midden zitten de ouders, haar vader de Heer Djoewito was destijds Patih van Sidoardjo. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 3