"TJIDENG ZWART OP WIT" Waarom lach je Mona Lisa? "SUARA MERDEKA" Bij Boekh. TONG TONG verkrijgbaar Van onze goede collega, de Heer Wahjudi, krijgen wij geregeld het blad "Suara Merdeka" toegezonden. Dit is een van de meest objectieve en best geinformeerde, onafhankelij ke dagbladen in Indonesië. Een goe de gelegenheid om Uw Bahasa te oefenen! Verkrijgbaar bij Tong Tong, f 0,75 per exemplaar. Opbrengst be stemd voor de Bruine Bus. een bundel humoristische vers jes en tekeningen over het leven in de vrouwenkampen door I. Tuckermann en G. K. M. de Ruyter de Wildt Voorintekenprijs 7,50 incl. por to 9,tot een maand na ver schijning. Daarna 9,50 incl. porto f 11, BOEKHANDEL TONG TONG Prins Mauritslaan 36, Den Haag IKON bracht kort geleden een serie documentaires op de televisie over een probleem waar men hier in Nederland amper weet van heeft en dat, hoe ernstig ook, maar wei nigen in beroering gebracht zal hebben. Ook veel Indische mensen misschien, die alleen verrukt en vertederd hebben kunnen kijken naar de nog altijd mooie landschappen. Intussen is op Java het grote drama van het catastrofale erosie-proces in volle gang. Hoeveel beseft men er op Java zelf van? Hoe kan de een voudige dessaman begrijpen hoe rampzalig de ontbossing is, waar hij en zijn vader vóór hem, aan schuldig zijn ge weest en die de landbouw en tenslotte de heie economie van zijn land ten gronde zal richten? Dat ook Indonesië z.g. "nieuwe ketters" heeft (mensen die de moed opbrengen tegen de stroom in te gaan en de strijd aanbinden tegen fouten en gebreken in hun land) spreekt welhaast vanzelf. Het zijn oude ervaren maar ook jonge intellectuelen met een sterk verantwoordelijkheids gevoel en liefde voor de medemens die proberen redding te brengen. Het komt hier op neer, dat Java op een afschuwelijke ma nier ontbost is (door de Jap destijds) en dat er nog dage lijks veel te veel gekapt wordt. De bevolking heeft hout nodig voor de huizenbouw, brandstof en al die kleine huis- industrietjes waar hout het voornaamste materiaal is. Er wordt gekapt en gerooid en niets bijgeplant. Regens spoe len de kostelijke humuslaag weg nu er geen wortels meer zijn om die vast te houden. Kale bergen, kale vlakten, het Paradijs zal over luttele jaren zijn spreekwoordelijke vrucht baarheid verloren hebben, als er niet nu en radicaal in gegrepen wordt. Te weinig middelen, te weinig mensen die weten wat er gedaan dient te worden, teveel kinderen en teveel zorge loosheid en berusting, allemaal factoren die de strijd van de nieuwe ketters bijna onmogelijk maakt. Overal in In donesië dreigt hetzelfde gevaar, maar Java, met de dichtste bevolking zal er het slechtst aan toe zijn. En dan Borneo, waar de Japanners met hun 100-jarige concessie om naar believen te kappen, grote, diepe wonden in de eens zo dichte regenwouden hebben gemaakt. Onherstelbaar voor de eerstvolgende eeuw! Het maakte mij wee en tegelijk razend te zien dat over zulke primitieve op lossingen als bamboeleidingen, pan- tjorans, pompen en stuwdammetjes gesproken werd alsof die middelen niet al eeuwen hebben bestaan. Geen woord over het onderhoud, de culti vering, bedachtzame exploitatie onder de Nederlanders. Geen verwijzing naar anderhalve eeuw Boswezen, houtves terij, Provinciale werken, die met een leger van opzichters, controleurs, in genieurs met hart en ziel gewerkt hebben om het groene paradijs groen te houden. Niet voor zichzelf, JUIST voor het volk. En dan alweer die afgezaagde domme plaatjes van de in weelde levende belanda (foto van Paleis Buitenzorg!) die het volk liet ploeteren en zweten (foto van theepluksters) terwijl hij al leen toezag (foto van planter, kennelijk op inspectie). Als, als, als er eens een geselecteerde groep belanda's en Indo's had mogen blijven, telkens op 'n verlengbaar con tract van drie jaar, om het land na de Japanse ravage en revolutie te helpen opbouwen. Als zij eens met hun tech nische know-how en ervaring mee hadden mogen helpen het land van geboorte weer in het zadel te helpen en te houden. Er zou een nieuwe ge neratie van nuttige vrienden-voor-het- leven kunnen opgroeien, verbonden aan het land niet door geboorte al leen, maar door gedeelde zorg en ge deeld succes. Misschien zou Indone sië er dan nu beter aan toe zijn, dan met de financiële pleisters op de won den in de vorm van een niet te stuiten toeristenstroom. Die komen niet om bomen te planten, heus niet. Evenmin minister Pronk. Hoogstens planten ze slechte gewoonten, nadelige Westerse welvaartsideeën en schiet alleen het nooit meer uit te roeien onkruid van onze Westerse "beschaving" en veel eisendheid weliger dan ooit op. Lieve Mona Lisa met je kindje, waarom glimlach je naar ons? Kijk achterom naar de stutbalken van je huisje en zie dat ze totaal aangevreten zijn door de rajap, en dat je woning op instor ten staat. Tenzij je man een boom om hakt en er nieuwe balken van zaagt. Dan heeft hij je huisje gered, maar helaas weer zijn steentje bijgedragen tot de rampzalige ontbossing en de erosie waarmee we dit verhaal be gonnen... Het is zo moeilijk te begrij pen Mona Lisa, lach dus maar L.D. 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 5