Indonesisch nieuws WIE GAAT ER MEE DOES TRAVEL SERVICE TOKO MAS INDONESIA (Nahasa B.V.) VERZETSMENSEN EN VERZETSMENSEN ZIJN TWEE? Oud-verzetsstrijders, die in Nederland in het verzet hebben gezeten en daar kwalijke gevolgen van hebben overge houden, komen krachtens de WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940- 1945 (Stbl. 1947-H 313), in aanmerking voor een buitengewoon pensioen, on geacht hun huidige inkomen. Nederlanders, die in het buitenland, b.v. in het voormalige Nederlands- Indië, aan verzet hebben deelgenomen, komen voor die regeling niet in aan merking, maar zijn aangewezen op de REGELING WETTELIJKE UITKERING OORLOGSVERVOLGDEN (W.U.V.), welke voor alle oorlogsvervolgden, b.v. oud-lndischgasten, die in een Jap penkamp hebben gezeten, geldt. Ove rigens een prijzenswaardige voorzie ning, welke beoogt, iedereen die hier voor in aanmerking komt, een aanvul lende uitkering te verlenen op hun huidige inkomen, indien dit beneden een bepaalde grens ligt. Doordat de uitvoering van beide bo vengenoemde regelingen aan de Stich- Alles wordt duurder, behalve de reizen naar Indonesië Belt u eens vrijblijvend om nadere inlichtingen betreffende de vele reismogelijkheden. Ook verzorgen wij het vervoer binnen Indonesië; per vliegtuig, maar ook per trein, bus en auto. Telefonisch reserveren is mogelijk; vraagt u naar de heer Soebroto of de heer Ling. Van Woustraat 115 - Amsterdam - Telefoon 020 -73 21 38 76 30 63 lid ANVR en 1ATA ting 1940-1945 is opgedragen, schijnt de mening te hebben post gevat, dat hiermede een gelijkschakeling van bei de groepen verzetstrijders is verkre gen; die van in- en buiten Nederland! Niets is echter minder waar; voor de verzetsmensen die buiten Europa heb ben geopereerd, is in feite geen en kele regeling getroffen en wordt het nu toch wel na ruim 30 jaar de hoogste tijd, dat de daartoe bevoegde instan ties op korte termijn een einde maken aan deze kwalijke achterstelling van de ene groep ten opzichte van de an dere. Indien onderbrenging in de re geling "WET BUITENGEWOON PEN SIOEN" om de één of andere reden niet mogelijk blijkt, dient toch ten spoedigste een gelijkwaardige regeling voor die gediscrimineerde groep "Ver zetsstrijders buitenland" in het leven te worden geroepen. Miljarden hoeft dat niet te kosten, want het gaat hier slechts om een verhoudingsgewijs kleine groep personen, die misschien juist daarom in het vergeetboek dreigt te geraken. D. W. N. KRIEK Sr. WIJLEN SCHERMERHORN HERDACHT In september 1946 arriveerde in het toenmalige Batavia een Nederlandse Commissie van de allerhoogste stan ding, de Commissie Generaal die een oplossing zou trachten te vinden voor de ontstane breuk tussen het Neder lands gezag over Indonesië en de na tionalistische drang naar zelfstandig heid. Voorzitter van de CG was de voormalige premier prof. W. Scher- merhorn. Hij is, zoals men weet, zeer onlangs overleden. Tot de onderhandelaars aan Indone sische zijde behoorde mr. Moh. Roem, die later in vele officiële functies - o.a. als Hoge Commissaris in Nederland - de Republiek na de souvereiniteits- overdracht zou dienen. In "Kompas" heeft mr. Roem een arti kel geschreven bij het overlijden van zijn Nederlandse tegenstander, met wie hij, ondanks het feit dat zij "vij anden" waren, op goede voet kwam, hetgeen overigens niemand zal verba zen die Schermerhorn heeft gekend. Hij nam geen blad voor de mond, mis te volledig "diplomatieke" takt, maar was een door en door eerlijke, intègre figuur, die ook bij de delegatie aan de andere kant van de tafel snel gezag wist te winnen als een man van visie en betrouwbaarheid. Van de indruk die Schermerhorn op het lid van de republikeinse delegatie Roem maakte getuigt laatstgenoemde nu in het zeer uitvoerige en zeer sympathieke artikel in de grootste krant van Jakarta, "Kom pas". Het artikel getuigt van de mo gelijkheden in de ontwikkefing van menselijke verhoudingen ook in een situatie, waarin enorme tegenstellingen op het scherp van de snede worden uitgevochten. JHR. !lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIII[llllllllllll!lllllll!lli:illllillllllllllllllllllllll|llll!IIIIIIIII!lllllll[lllllllllllllll!l!llllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIllllltlLIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlNllllllllllllllill"ll"i;ll""""' SURABAYA GROEIT Een lezer in Surabaya schrijft ons: Even een kort berichtje over de uitbreiding van de Krokodillenstad. Zoals reeds bekend, is Surabaya continu bezig met de opbouw. Sinds geruime tijd is men begonnen met de Satelietstad Darmo Baru in het zuid-westen gelegen die een areaal beslaat van 300 ha. be stemd voor 5000 woningen. Begin mei is Blok I door de Walikota officieel ge opend. De omvang van dit gedeelte is ongeveer 30 ha. Er staan daar al meer dan 400 huizen-units waarvan groten deels reeds bewoond. De verlichting van de 2 km klaargekomen straten bestaat uit Mercuri-lampen. De totale lengte van de wegen zal B km be dragen en het gehele project moet in 7-8 jaar voltooid zijn. De huizen zijn van verschillende typen en de bouw kosten gemiddeld Rp. 4,5 miljoen, af te betalen in 30 maanden. Watervoor ziening, electrisch licht en telefoon- leidingen zijn er al. Andere faciliteiten zoals scholen, pasar, winkelcentra e.d. zijn in aanbouw. Indonesisch JuwellersbedrIJf Diamantair lid v.d. Diamantbeurs. JUWELEN 22 KARAAT GOUD GEZETTE BRILJANTEN Ringen: marklesrlngen, 13, 18, 20, 26 briljanten. Elisabeth model 23 bril janten. Slagringen rozet, rijrlngen, fantasie etc. Armbanden Stijve armbanden met een, twee, drie rijen briljanten, ster model, rozet model, slangarmbanden etc. (ook verkrijgb. schakel model). Markieshangers: Druiventros, atl, wadjik, peer, rozet etc. Markiesoorknoppen: eensteen tjengkeh model, ster model, rozet etc. NIEUW: 22 KARAAT EN 24 KARAAT GOUDEN SIERADEN RingenKronchongrlngen, trouwringen, ringen met echt robijn, saffier, Jade (glok), smaragd en CATS EYE. Verkrijgbaar losse stenen, biduri pandan. Halskettingkalung model padi, terate, bldjl ketlmun klassiek, blokjes etc. Hangersmainan met edelstenen, grote ronde hanger met Chinese letter, ati, anker munt (ringgit mas), Kruis Kuku matjan vishangers etc. Oorknoppenmet of zonder steen, tjengkeh, kriool, Shanghai clips peppers etc. Armbanden grote brede Srlklt, rantal, plintlran, muntarmbanden, kronchong, tractor armbanden, slangarmbanden etc. DOOR EIGEN IMPORT EN FABRIKAAT: 30-40% LAGERE PRIJZEN Amsterdam Oud Zuid - Albert Cuypstraat 142 - Telefoon 020-71 87 28 na 17.00 uur telefoon 020-72 16 28. 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 14