WIE WAT WAAR WANNEER Deze nieuwe rubriek dient UITSLUITEND voor: Opsporing of informatie over personen. Bekendmaking van bijeenkomsten, reünies en alle NIET- COMMERCIËLE gebeurtenissen. Inlichtingen over diverse onderwerpen. Gratis aanbiedingen niet tegen geld of anderzins. Alle oproepen onder deze rubriek met duidelijke opgave van naam en adres. Voor abonnées en niet-abonnées geldt het tarief f 5,per oproep/aanvraag. REDACTIE TONG TONG. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I Opsporing verzocht van: Ong Tian Bo en Ong Tian Han, rijstpellerij Sidoar- djo, Oost Java. Inl. aan W. H. Döhne, Campanula 6A, Spijkernisse. Tel. thuis 01880-12457, tel. kantoor 010-161562. Wie kan mij het adres ofwel inlichtin gen geven van mijn broer Anton Johan nes Gerardus Smith. Laatst gewoond te Soerabaia. Afkomstig van Klaten (Sendangweg) Midden Java. Berichten aan: A. G. Smith, Gulicksestraat 45, Sittard. Wie kan mij het adres geven van de heer en mevr. Westdorp afk. uit Zee land. In Indonesia was ik met West dorp chauffeur bij de Tijger brigade in Salatiga-Djocja. M. Rosenboom - Siti Asti, Italiëlaan 121, Heerlen. Limb. Gezocht door mw. Tini Hartini Harsono: Munikar tokens (twee kinderen: Emur en Jatty). Vokens vroeger in dienst van D.K.A. (Spoorwegen) Laatste adres: Jl. Pintu air V, Sawah besar Jkt. Inl.: Mw. Vincent, llperveldstr. 56, Amster- dam-Nrd. Tel. na 1 uur: 020 -32 53 59. Waar verblijven de dames Marianne Gravemaker, Trees Hooydonk en Babs Simon uit Bandoeng? Ik zou graag weer met hen in contact treden. Alle inl. aan: H. E. Bisschop, v.d. Heimstr. 37, Den Haag. Tel. 070-55 19 25. Gezocht door SOEMITRO (zoon van ex-kassier Sastrodihardjo van de sui kerfabriek "Sebaoeng", Gending, O. Java) het adres van mevr. H. F. REY- NAERT. In de jaren 1939-1941 heeft de fam. Reynaert op b.g. fabriek gewoond met hun 3 kinderen t.w. Johnny, Dicky en Meity. Soemitro en zijn broer Moe- dji werden door de fam. resp. Benny en Jantje genoemd. Soemitro alias Benny wil nu graag in kontakt komen met mevr. Reynaert (hem is bekend dat meneer reeds overleden is). Wie kan hem hierbij helpen? Brieven of in lichtingen betr. de fam. Reynaert te richten aan: mevr. Elly R. Martens- Neuvenheim, Wibautstraat 38, Dord recht. 1. Met het oog op verkrijging van ge lijkberechtiging, wordt een ieder, die in het v.m. Ned.-lndië of elders in Oost-Azië aan enig georganiseerd ver zet tegen de Jappen heeft deelgeno men verzocht, zich met ondergeteken de in verbinding te willen stellen. 2. T.b.v. de geschiedschrijving van ZUID BANTAM, contact gezocht met oud-planters of oud-landwachters uit de omgeving van de Goudmijn TJIKO- TOK (Pasir Telaga-Pelaboean Ratoe, Ond. WILHELMINA enz.), die de ca pitulatie en de ontbinding hunner land wacht begin Maart 1942, hebben mee gemaakt. 3. Tevens contact gezocht met de twee jonge B.B. Ambtenaren, die bij de komst der Jappen hun standplaats moesten verlaten en via de Goudmijn TJIKOTOK hun bestemming Bandung hebben kunnen bereiken. D. W. N. Kriek sr.: G. van IJselstein- straat 41 - Amsterdam/Buitenveldert. Tel. 020-42 30 63. (Lees verder pagina 34, Ie kolom onderaan) (VVV? Bestel nu door storting op postrekening 6685 t.n.v. Tong Tong onder vermelding van titel. P. A. Daum in het Indisclie leven. Ingeleid door Rob Nieuwenlmys. De belangrijkste roman uit de Indische letterkunde gebonden 29,75 ingenaaid f 24,50 4 porto Bas Veth Met een inleiding van Willem Walraven en een toelichting' van Rob Nieuwenlmys. Er is nooit zo'n fel, bitter en rancuneus boek over Indië verschenen. Ervoor niet. Erna evenmin. gebonden 29,75 ingenaaid f 24,50 4,-lporto E. Breton de Nijs Van 1870 tot 1910. Met 70 fotografieën en 2 plattegronden, f 54,- f 5,-porto Hein Buitenweg Hein slentert met U door dit gezellige plaatsje. 16,90 f2,75 porto G. II. Bartman Een boek om in te kijken. Om in weg te dromen. 13,90 2,75 porto 23

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 23