POIRRIE POIRRIE COCOSPALM uiting. Op een bal masqué in de Braga was een gekostumeerde als djongos ver kleed, die alles in opschudding bracht. Vele bekenden liepen achter hem aan om hem op te hitsen weer ie mand te grazen te nemen. De huis dokter de trappen opkomende werd door hem aangehouden: "Toewan tida boleh masoek, kemaren minoem paït, belon bajar." Iemand bestelde koffie voor zich en zijn vrouw. Er werden drie koppen gebracht. Toen de bestel ler een aanmerking maakte, nam de djongos het derde kopje en zei: "Ini toch boeat saja". Van Bandoeng uit kan men talrijke uit stapjes maken naar de Tangkoeban- prahoe, de waterval Dago, de samen vloeiing van Tji Taroem en Tjikajoena- bang bij Dajeukolot, de schietterreinen Goenoeng Bohong en Padekasie bij Tjimahi (Militair Infanterie kampement), de waterval Tjisaroea bij Padelarang (het militair artillerie kampement), de visvijver bij Trogong. Bij al deze uitstapjes nam men een dogkar of een kar balon. Er werd een extra paard aangespannen. Waren de tochten lang, b.v. naar de ondernemin gen, dan kon men bij een z.g. post van paarden wisselen. Auto's waren er nog niet, dus namen dergelijke evenementen lange tijden in beslag. Wij hadden als gezegd in Bandoeng geen gas of electriciteit. Het voor naamste werk van mijn moeder was dan 's morgens het schoonmaken van de Amerikaanse petroleumlampen. Wij hadden muur- en hanglampen. In de regentijd was dat bepaald een onple zierige geschiedenis omdat de lampen vol met insecten zaten, die de vorige avond op het licht waren afgekomen. Bij grote woningen had men natuurlijk veel lampen en was dit dus een om vangrijk werkje. De straten waren zeer spaarzaam ver licht. Om de 100 m hing midden boven de weg een straatlantaarn. Elke mid dag tegen het vallen van de avond verving een lantaarnopsteker de leeg- gebrande petroleumlampen door volle. Het gebeurde niet zelden, dat wij kin deren bij de lantaarns hele mooie at lasvlinders konden vangen. De Chinese kamp was zeer goed ver licht en wel speciaal door gasoline lampen. Een van deze toko's van de Chinees Tjio Tjioe Sioe heette toko ABC. Een mop, die over deze winkelier werd verteld was, dat een dame in de toko vroeg: "Apa Boleh Crediet, bah?" Het antwoord was "Tida njonja, disini Am- bil Barang Contant"! In deze Chinese wijk, de Pasar baroe, kon men op verscheidene hoeken heerlijke pisang goreng of kwee poe- toeh kopen en vele Nederlandse bur gers kon men er geregeld treffen. Ook aan huis kon men heerlijke snoepjes kopen. Inheemse vrouwen brachten al lerlei snoep aan huis in grote dichte trommels. Alles wat men kocht - meest koekjes - kostte drie duit (een gobang). «V»IH ÏM3 - Ken je deze al - Niet. "ONDER DE COCOSPALM" Poirrié's visie op Indische en Hollandse mensen en hoe hij denkt dat zij elkaar zien. Een kostelijke bundel van zijn beste cartoons 8,50, porto f 2,75 Uitsluitend bij Tong-Tong ver krijgbaar. Ook op de aloon aloon kon men in al lerlei kraampjes zeer goedkoop te recht. De lekkerste eetwaren, die men er krijgen kon, waren tahoe goreng - kwee srabie - bamie basah - kerak telor - gado gado. Als wij logé's hadden, tante of oom of zo, en je kreeg een dubbeltje dan kon je heerlijk van alles kopen, ook op het gebied van drinkbare heerlijkhe den. IJspasrah met stroop soesoeh - tjendol - bandrek - badjigoer of stroop met klappah kopior. De maaltijden thuis kwamen dan wel in het gedrang. Natuurlijk kon je in Bandoeng ook al lerlei vruchten krijgen. Zij waren an ders dan in Oost-Java. De mangga- soorten waren tjenkier - gedong - wangie - batjan. Over het algemeen grof van vruchtvlees, Gendaria, gowoh - djamboe bol - hondjèh - kemang - tjempedah - waren ook soorten, die je in de Oosthoek weinig zag. We hadden dus óók geen waterleiding. Het drinkwater werd speciaal door een waterdrager gebracht. Hij haalde uit een artetische put twee petroleum- blikken kook- en drinkwater. Een pi- koelan kostte 3 tot 4 cent, ook al naar gelang de afstand van put naar bezor gingsplaats. Daar werd dan de water voorraad in grote Chinese martavanen opgeslagen en voor gebruik nog eens goed door een zeef gehaald. Zeevis kon men niet krijgen, doch de zoetwatervis was van zeer goede kwa liteit: ikan goerameh - mas - gatas. De Preanger was bekend om de vele vis vijvers. Speciaal in Garoet - Leles - Tjipanas had men grote visvijvers. Ook met het vlees was het een beetje moeilijk. Er waren twee Europese sla gers, Johannes en Vogelpoel. Er werd heel veel karbouwenvlees gegeten. Dendeng kerboh met of zonder boem- boe. Heerlijk hoor! Groenten in overvloed. Allerlei soor ten. Enige boeren uit de Transvaal hadden zich in Lembang gevestigd. Die verbouwden speciaal aardappels en dreven ook melkerijen. Enige namen, die ik mij herinner: Fam. van Kakum, Fam. Baart, Fam. Ursone Fam. List. Uit de bergstreken kwam nog altijd heel goede Arabica-koffie, die door de bevolking werd verbouwd. Dit was het gevolg van het Cultuurstelsel van jaren her. De arenpalm was voor de bevolking onmisbaar. De stammen werden uit gehold en gebruikt in de sawahs als kleine aquaducten. De bladeren wer den gebruikt voor dakbedekking (a- tap). De donkere vezels aan de bui tenkant van de palm (z.g. dook) ge bruikte men voor het maken van touw, bezems, voetevegers, waterzeven, enz. enz. De vrucht werd verwerkt in lek kernijen (kolang kaling). Als men een vruchtentros kapte, kwam er heel veel vloeistof uit. Dit werd opgevangen en daar maakte men door inkoken goela aren van. Deze suiker gebruikte men weer in allerlei koekjes, voor goelalie, teng-teng, goela karang, enz. 's Mor gens vroeg kon men van jonge Soen- danezen z.g. "legen" kopen. Dit werd in grote bamboekokers aangedragen. Het was iets verdunde sap van de arenpalm en was tegen bederf heel licht gekookt. Voor 1 cent had men al een goed drinkglas vol. Ja, het leven was toen wel uitermate goedkoop. Een goede rijsttafel kostte toen niet meer dan f 2,50 in een qoed hotel. Het salaris van mijn vader was als directeur van een bekende handels onderneming 300,per maand. P. v. LOONEN De familie Ursone bestond niet uit immigranten uit Transvaal, maar uit Italië (Red. TT) "Over milieuverontreiniging gesproken, hoe gaat 't met je zoon?" 27

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 27