DE JAGO JAGO KAPUK VAN SURABAYA BK v*'| De laatste ademtocht van het gemengde voetbal. Twintig jaren geleden, in 1957, bereikte de confrontatiepolitiek Irian Barat van president Soekarno tegen de Nederlanders zijn hoogtepunt. Het leven in Indo nesia werd door officiële maatregelen nagenoeg onmogelijk gemaakt en het begin van een uiteindelijk algehele uittocht van Nederlanders uit Indonesia nam een aanvang. Maar zoals het meestal ging met de Indonesisch-Nederlandse onderlinge verstandhouding, naarmate de officiële verslechterde, werd de per soonlijke verstandhouding beter! Tengevolge van de militaire acties en de politieke tegenstellingen is het voetbal in Indië na de oorlog nooit meer van de grond gekomen. De bloeitijd van 1910-1940 is nooit meer teruggekeerd De veteranen van good old Tiong Hwa en een combinatie van Een elftal van de Borsuhmy/Engelsen en m.i. het elftal van de diverse Ned. firma's. D.K.A. elftal van de Droogdokmaatschappij Surabaya, een elftal bestaande uit em ployee's van diverse buitenlandse maatschappijen zoals de Rotterdamse Lloyd, de Stoomvaart Mij Nederland, assurantiekantoren e.d. Spoedig werden naast onderlinge ont moetingen geregeld "gastwedstrijden" gespeeld tegen elftallen van de politie en van de K.M.K.B. (Kommando Mili- ter Kota Besar: het militaire comman do) om hen ook in de sfeer van alge mene verbroedering te halen, hetgeen wonderwel lukte. Ik was toen werkzaam bij het Unilèver- concern Indonesia, bij de Mij t.e.d. Colibrifabrieken te Surabaya, en werd op de openingsvergadering tot voor zitter gekozen. Helaas heb ik mij door werkzaamheden en persoonlijke om standigheden niet ten volle aan deze taak kunnen wijden, de stuwende krachten waren de Hr. Fred van der Hoeven, die tot secretaris werd ge kozen en de vice-voorzitter, evenals Hr. van der Hoeven werkzaam bij de Droogdok Maatschappij Surabaya. De Hr. Fred van der Hoeven heeft zich zelfs te veel ingezet voor deze vetera- nenvoetbalbelangen, primo 1958 over leed hij op het voetbalveld tengevolge van een hartinfarct. Wij droegen hem ten grave op Kembang Koening: Van hieruit nogmaals een posthume groet namens alle ex-voetbalveteranen van Surabaya in de jaren 1957-primo 1958: "Dat je moge rusten in vrede, Fred, mede namens jou is de onderlinge ver standhouding in die jaren tussen de autochtone bevolkingsgroep en de "buitenlandse" werknemers altijd pri ma gebleven in Surabaya". Wat de voetbalwedstrijden zelf betreft: die vonden natuurlijk altijd plaats in een 9feer van kameraadschap en spor tiviteit, waarbij rangen en standen en nationaliteitsverschillen wegvielen. Er werd tweemaal twintig minuten ge voetbald, de inzet was soms verbazing wekkend en meestal lachwekkend! We hebben wat afgelachen tijdens deze "manifestaties" van vergane glorie I Gelukkig kon de verloren energie weer direct op peil worden gebracht door dat de dames ook altijd in grote getale acte de presence gaven en niet slechts Toen in 1956 en 1957 de werkomstan digheden voor de buitenlandse werk nemers in Indonesia hoe langer hoe moeilijker werden, kwamen twee heren van de Droogdok Maatschappij Sura baya en ondergetekende tot het be sluit om een soort veteranenvoetbal in Surabaya in het leven te roepen waaraan door iedereen van welke landaard en rang en stand mee kon doen. Na enige voorbereidende be sprekingen werd in het Chinees club gebouw aan de Jalan Kapasari op een avond een vergadering belegd om tot oprichting van deze veteranenvoetbal- bond te komen. Het werd meteen een eclatant succes. We konden starten met twee Chinese elftallen, waarvan één van het aloude Tiong Hwa met spelers als Hong Djien, Tan Hok Gie en Sie Liong, twee Me- nadonese elftallen, waarvan één van MAESA, een elftal van het Rumah Sakit Umum Pusat bestaande uit dok toren en verplegend personeel, een elftal van de Djawatan Kareta Api, ook bestaande uit academici tot gewone tukang sodok ril, een elftal van de My t.e.d. Colibrifabrieken, ook bestaand uit stafpersoneel tot tukang kebun, een elftal van de Borsumy/Heinekensfa- brieken aangevuld met Engelsen, een De twee oorspronkelijke elftallen bij de oprichting van de veteranenvoetbalbond Surabaya in 1956: de elftallen van de Droogdokmaatschappij Surabaya en "Colibri". Met beide handen op de bal a la Bakhuys schrijver dezes. 32

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 32