KIMM Indische spekkoek voor de nodige aanmoedigingen maar ook voor de nodige versterkingen van de inwendige mens zorgden in de vorm van lemper, loempia, kuwe talam of ik weet niet wat voor andere lekker nijen. Voorts werd door iedere deelnemer aan deze veteranencompetitie een be paalde contributie betaald, waarvan men de nodige limonade en een enor me hoeveelheid vatbier kocht ter la ving van de moegestreden gladiatoren en hunne dames. De leeftijdsnorm om mee te mogen doen was, dat men dertig jaar moest zijn geweest om in aanmerking te kun nen komen voor "Jago Kapuk Sura baya". Helaas, de politieke tegenstel lingen verscherpten zich en ultimo 1957 was de algehele uittocht van Ne derlanders uit Indonesia al in volle gang. Na het overlijden van onze secretaris de Hr. Fred van der Hoeven, bekoelde de animo voor het veteranenvoetbal aanmerkelijk en toen enige maanden later, in Maart 1958, de laatsten van de Nederlandse werknemers, ook het land moesten verlaten, hebben onze Indonesische collegae deze veteranen- voetbalwedstrijden nog een tijdje voortgezet totdat het geheel een ge ruisloos, maar toch eervol einde vond. De naam "Jago-Kapuk" is gevonden door een van de Indonesische voetbal veteranen, het wilde zoveel zeggen als-, "ieder van ons zag zichzeff nog als een mannetjesputter, een haantje de voorste, maar de praktijk wees an ders uit, we waren geen jago jago kluruk, jago jejangkar, maar reeds stramme, gezette en op leeftijd zijnde jago's: jago jago kapuk". Toch, ondanks alles een erenaam, daarom deze ode aan de strijders op het groene voetbalveld, die na elke solo of voorzet weer op peil gebracht moesten worden met een hapje lem per en een slokje ijstheeof vatbier. Hulde vooral voor de wijze waarop wij toen ondanks de uiterst moeilijke le vensomstandigheden de onderlinge verstandhouding en wederzijdse sym pathie tussen de autochtone bevol kingsgroepen en de buitenlandse werknemers in stand hebben gehou den en zelfs verbeterd. Wij gingen toen met weemoed, maar niet met een verbitterd gemoed weg van Indonesia, in de wetenschap, dat wij in dat mooie land ontelbare vrien den achterlieten W. E. GRASHUIS Stort 15,op giro 158225 en U ontvangt een spekkoek van ca. 500 gram, in speciale ver pakking, franco thuis. "KIMM", Joh. Verhulststraat 98, Amsterdam-Z. Tel. 020- 72 84 61 OPLOSSING VAN DE VRAAG BIJ DE FOTO (pag. 12) Het antwoord op de vraag bij de foto van Pasar Tjoeroeg op pagina 12 luidt: de verkopers op de foto verkopen goela arèn. Het meest te vrezen ongeloof is het ongeloof in uzelf. Carlyle Inflatie betekent armoedig leven met een inkomen waarvan je tien jaar ge leden niet eens durfde dromen. William Sadgarden BOROBUDUR TENTOONSTELLING In het Rijksmuseum te Amster dam (Stadhouderskade 42) werd op 20 april jl. de tentoonstelling "Borobudur-Kunst en religie in het oude Java" geopend. Deze belangwekkende expositie, waar beelden en beeldhouw werkpanelen van dit Boeddhis tische heiligdom te bezichtigen zijn, loopt t/m 3 juli 1977. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag 10-17 uur, zondags 13- 17 uur. INKTVIS (I) U weet toch nog (na die uitvoerige discussie in TT) wat een goerita (go- rita, gurita) is? Weet u hoe ze een inktvis ook wel noemen op Pasar Ikan? Juist: ikan goerita. INKTVIS (II) Je staat altijd weer verbaasd over de vindingrijkheid van de Aziaten op het gebied van eten, drinken, snoepen. Wat men daar uit natuurlijke grond stoffen, plantaardig zowel dierlijk weet te bereiden, kan nooit te boek worden gesteld. Wat er b.v. aan snoeperijen te vinden is, en wat er nog dagelijks uitgevonden wordt, bewijst dat de menselijke geest daar nog lang niet blasé en uitgeblust is. Het is juist de kleine man (vrouw) die, vaak gedwon gen door materiële tekorten, grijpt naar eenvoudige, voor de handliggen de weinig kostende grondstoffen. Het is zijn aangeboren beschaving en smaak die tot sublieme vondsten leidt. Omdat we natuurlijk Indonesië het best kennen, denken we alleen aan die duizenden zaligheden die we in dit land kennen. Van China b.v. weten we praktisch niets. Zo kreeg ik kort ge leden een zakje uit Kowloon, met een inhoud die op het eerste gezicht leek op gedroogde "djoehi". Inktvis dus, u kent die wel uit Indonesië. Maar de naam "Chewing Gum of the Orientals" vertelde meer. Het was inderdaad ge droogde inktvis, maar zo geprepareerd dat je er stukjes van kon afscheuren en als kauwgum kon kauwen. Zoetig- zout net als djoehi, maar al kauwende wordt de massa taaier en elastischer. Je kunt er uren op kauwen, net als op kauwgum. U hoeft er niet van te houden, maar denkt u eens aan arbeiders, die graag wat te doen willen hebben onder het werk en inplaats van kauwgum met een kunstmatig smaakje, soms niet eens lekker, iets voedzaams krijgen waar ze wél van houden. En er is geen fabriekswerk bij te pas gekomen. Al leen voor het bedrukte zakje. Piekeren jongens, hersentjes gebrui ken! INKTVIS (III) Wat de Amerikanen met inktvis doen? Ze maken er eentje na, heel groot, van rubber, met een verborgen mecha niek, zodat het beest heel gevaarlijk met z'n grijparmen kan doen. Ze schrijven een fantastisch, griezelig verhaal en maken van alles een dure film. Verdienen er millioenen mee. Ook in Sjanghai en Kowloon en Singapore. En duizenden mensen kijken naar "Tentacles", gespannen kauwend op hun stukje inktvis-kauwgum |_.D. HET LEVEN IN NEDERLANDSCH INDIË door Bas Veth Een boek dat in 1900 verscheen en dat de Indische gemoederen van zijn tijd aan het borrelen en koken heeft gebracht. Thans weer herdrukt bij de uitgeverij Thomas Eras, voorzien van een inleiding door Rob Nieuwen- huys. In zijn boek tekent hij een caricatuur van het toenmalige Indië en de In dischman, die al naar de aard van de lezer, zijn felle verontwaardiging of lachlust opwekt. Verkrijgbaar bij: BOEKHANDEL TONG TONG 17,90, porto ƒ4,-. RECHTSTREEKS VANAF AMSTERDAM NAAR JAKARTA/MEDAN RETOUR V.A1.750,— TICKETS 1 JAAR GELDIG. Inlichtingen bij: ORIENT TRAVEL B.V. Singel 512 - Amsterdam - Tel. 020-23 74 84 (4 lijnen) - Telex 15275 33

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 33