Stichting Charitatieve Fondsen «Tjalie Robinson» ONZE "POEKOEL TEROES POT" (Stichting steunfonds Tijdschrift Tong Tong) A Het saldo per 1-1-1976 bedroeg 45.712,63 In 1976 - via Tong Tong van lezers ontvangen bijdragen 15.763,96 Direct bij de penning meester binnengekomen bijdragen 736,50 Terugontvangen van Tong Tong wegens een in 1975 verstrekte renteloze lening 1.500, Rente 3.675,66 Totaal ontvangsten tot en met 1-1-1977 67.388,75 Rente-aftrek ten behoeve lening - 7,17 Saldo per 1-1-1977 f 67.381,58 Dit saldo stemt overeen met het saldo per 1-1-1977 van Rekening No. R. 988.243.48 van de Rijkspostspaarbank, waarop alle Poekoel Teroes bijdragen worden gestort. N.B. De bijdragen over december 1976 kwamen eerst per 16 maart 1977 bin nen bij de Rijkspostspaarbank, zodat een bedrag ad f 2812,45 niet in het bovenstaande overzicht is verwerkt. In 1976 werd door het Steunfonds aan Tong Tong f 2850,geleend, doch dit bedrag werd medio december j.l. terugontvangen door de penningmees ter. Elke cent die U kunt missen Is ONMISBAAR voor vele arme adiks in Indonesië I Bruine Bus, voor bruine mensen Alle beetjes helpen! giro 6685 Char. Fondsen Tjalie Robinson Wilt ge op aarde reeds in de hemel leven? Wees een engel voor wie u omgeven. - Ten Kate In aansluiting op het financiële verslag van onze Poekóel Teroes Pot laten wij hieronder tevens de stand van za ken per 31-12-1976 volgen van de beide Charitatieve Fondsen, t.w. het Fonds 60000 (Hidoep Teroes) en de Bruine Bus. Fonds 60000 (Hidoep Teroes) Saldo per 1-1-76 f 85,000, Bijgekomen t/m 31-12-76 3.030, Overboeking v. Bruine Bus 6.970, Overboeking v. Rente 5.000, Saldo per 31-12-76 100.000,- 95.000,- Saldo Rekg. Crt. ABN 31-12-76 belegd in 1977 6 jaar vast 8'/2 vervaldag 28-12-'82 5.000,- 100.000,— Bruine Bus: Saldo per 1-1-76 14.829,89 Bijgekomen t/m 31-12-76 12.864,11 Rente 11.880,38 f 39.574,38 Uitgaven: Halin - Den Haag f Hr. Joel - Jakarta Giki - Soerabaia Weduwe Taylor - S'baia Giki Soember Porong Pa v.d. Steur - Jakarta Dr. P. M. Parinussa - S'baia P. Pando Iroot - Menado Mw. W. F. J. Kwak, Den Haag Porti kledingzendingen Indonesië Bankkosten Bewaarloon Bankkosten rente Overbg.n/F. 60 duizend 1 Kerstkrandjangs Halin - Den Haag Giki - S'baia Giki - Soember Porong Pa v.d. Steur - Jakarta Pniel - Jakarta 2.000,— 180, 3.150, 250, 250,— 2700,— 800,— 300,— 300,— 1.005,— 167,40 8,18 11,35 19.70,— 750,— 1000,— 250,— 500,— 250,— Mw. W. F. J. Kwak - Den Haag 500, Mw. Saptodewo - Bandoeng 250, Mej. Mr. M. ter Kuile - Semarang 250, f 26.841,93 39.574,38 - 26.841,93 Bijgekomen t/m 31-12-76 door Tong Tong overgemaakt in 1977 f 12.732,45 Beleggingen: Spaardeposito ABN 5 jaar vast 11 f 45.000, Spaardeposito ABN 5 jaar vast 10% 15.000, Spaardeposito ABN 5 jaar vast 9'/2 5.250, Spaardeposito ABN 5 jaar vast 8'/2 2.750, Spaardeposito ABN 5 jaar vast 8 5.000, Spaardeposito ABN 5 jaar vast 8% 5.000, Spaardeposito ABN 6 jaar vast 9'/2 10.000, 7/1000 7'/2 staatsobligaties 7.000, 3.048,— f 15.780,45 Belegging: Spaardeposito ABN met oplopende rente 1e - 2e jr. 7'/2%, 3e jr. 8%, 4e jr. 9% f 5.000,— Spaardeposito ABN met oplopende rente 1e - 2e jr. 71/2%, 3e jr. 8%, 4e jr. 9% f 2.000,— Rekg. Crt. ABN zie specifi catie Banksaldo. 5.743,27 - f 10,82 zijnde Bankkosten 4e kwartaal '76 geboekt in '77 over boeking v. Tong Tong in in 1977 f 3048,— 8.780,45 f 15.780,45 Banksaldo per 31-12-76 bedroeg f 10.793,27, hetwelk als volgt is te splitsen: Fonds 60.000 5.000,— Bruine Bus 5.743,27 Kapitaal 50,- 10.793,27 Zoals hierboven vermeld hebben wij het in het vorig jaar door ons vermeld streefbedrag van 100.000,voor het Hidoep Teroes Fonds per uit. van het jaar kunnen halen. Onder dankzegging voor de goede gaven gedurende 1976 voor beide Fondsen waardoor wij in staat werden gesteld aan instellingen en aan vele in behoeftige omstandigheden verke rende personen hulp te verlenen, wil len wij toch niet nalaten onze abon nees te verzoeken hun geldelijke bij dragen te blijven leveren, teneinde het ons mogelijk te maken het Hidoep Teroes Fonds nog groter te maken en zodanig gunstig te beleggen, dat wij van de gemaakte rente in ruimere mate onze arme broeders in Indonesië zullen kunnen steunen. De waarde van een mens wordt ge meten naar de maat van 't goede dat hij zijn naaste heeft gedaan. 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 5