(X) Rukun Tetangga en Rukun Warga Indonesisch leren van Tante Koes Buurtorganisatie-vormen in Indonesië Wie wel eens de moeite heeft genomen uit Indonesië afkomstige stukken van de Burgerlijke Stand te lezen, zal vaak gestoten zijn op twee afkortingen: RT (Rukun Tetangga) en RW (Rukun Warga), die we kortweg kunnen vertalen met buurtonderdeel en buurtorganisatie. Buiten Djakarta vindt men in stukken vaak de afkorting RK (Rukun Kampung uit 11 RT bestaande wijk), die we hier verder buiten beschouwing laten. Evenmin kan ik hier ingaan op de vraag in hoever de Japanse Tonari Gumi (wijkverban den) sinds de Japanse bezettingstijd model hebben gestaan voor de RT en RW in Indonesië. Ik beperk mij tot de RT en RW die als deel van de territoriale administratie van het Bijzondere Gebied Hoofd stad Djakarta heel verdienstelijk zijn beschreven door Martha Gay Logsdon in het Amerikaanse tijdschrift "Indo nesia", nr. 17 en 18, 1974, en kort be spoken in "Excerpta Indonesica" nr. 10, p. 29 in de rubriek Plaatselijke autoriteiten. Ik beperk me hier tot en kele aspecten van de buurtorganisatie in Djakarta. De provincie Djakarta is verdeeld in RT's, die elk 40 gezinnen tellen. Dit kleinste onderdeel, de RT, kiest één van zijn leden tot voorzitter door een proces van discussie tijdens een buurtbijeenkomst tot algehele o- vereenstemming (mufakat) is bereikt. De RW overkoepelt verscheidene RT's De RW-voorzitter en andere bestuurs leden worden gekozen door RT-voor- zitters, behorend tot die RW. De RT- en RW-voorzitters zijn geen rijksambtenaren, m.a.w. ze zijn onbe zoldigd, wat tenminste het voordeel heeft dat ze, wat de RT-voorzitters betreft door de RT-leden als een der hunnen worden beschouwd en niet a priori worden geacht te staan aan de kant van de autoriteiten. Duidelijkheidshalve laat ik hier een overzicht volgen van de territoriale in deling van het bijzondere gebied hoofdstad Djakarta, bestuurd door een gouverneur en verdeeld in vijf kota (W, N, Z, O, en Djakarta-Centrum), elk bestuurd door een walikota (bur gemeester). De kota zijn verdeeld in 22 ketjamatan (districten), onderver deeld in 221 kelurahan (wijken of on derdistricten). Elke kelurahan is ver deeld in RW's, die weer onderverdeeld zijn in RT's. Het RT/RW-systeem functioneert dus zowel ten behoeve van de buurt (de RT-voorzitter is de pleitbezorger van de buurt) als van de territoriale admi nistratie, wier informaties de RT-voor zitter doorgeeft. Taak van de RT/RW is 1a) Helpen bij het uitvoeren van de instructies en het beleid van het hoofd van het district, b) Het uitvoeren van de besluiten, genomen op RT en RW- bijeenkomsten. 2. Adviezen, berispin gen en waarschuwingen geven, zowel schriftelijk als mondeling aan leden, die de beslissingen van de RT schen den of veronachtzamen. 3. Ze zijn ver antwoordelijk aan de raad van leden en aan het districtshoofd voor de ten uitvoerlegging van de taken, omschre ven in een peraturan van de Gouver neur van 1966. Als de RT arm is, zal de voorzitter ook arm zijn, zodat niemand van zijn kie zers malu hoeft te zijn om hem te be naderen met zijn problemen (sociale symmetrie). Omgekeerd heeft geen welgestelde RT een voorzitter die niet tenminste tot de middenklasse be hoort. Wat de RT-voorzitter heeft te bieden is geen economische steun, maar wel kundigheden (lezen en schrij ven), adviezen, morele steun, bemid deling bij geschillen tussen gezinnen, en een introductiebrief (surat keteran- gan) als een RT-lid bij het wijkhoofd (lurah) een officieel stuk bijv. geboor te of overlijdensbewijs, verklaring van huwelijksbevoegdheid, reisvergunning, vergunning om een feest te vieren, be wijs van goed gedrag en van niet-be- trokken zijn bij de coup van 30-9-'65 of een identiteitskaart (kartu tanda peng- enal) of bewijs van ingezetenschap (Surat Keterangan Kependudukan of Kartu Tanda Penduduk) wil aanvragen. Al dit soort aanvraagformulieren vult de RT-voorzitter in. Voor al dit soort diensten wordt deze niet betaald, maar laten de aanvragers bij hem uang ro- kok achter. (lees verder volgende pagina, 1e kolom) EEN KLASSE OVERGANG WORDT MERAYAKAN KENAIKAN GEVIERD. KELAS. Omdat jullie allemaal zijn overge gaan, gaan we vanavond buiten eten. hoeraaaaa I hardstikke goed I Hesti, jij als jongste mag kiezen welk restaurant. "In Handayani" vader. Bas, schrijf jij de bestellingen op. Karena kamu semua naik kelas, nanti malam kita makan diluar. siiiiiip I asyiiiiiik Hesti, kamu yang terkecil, boleh milih rumah makan mana. Di Handayani ayah. Bas, kamu yang menulis pesa- nan. vader. Hesti, wat wil je - Baik ayah. Hesti mau makan apa? sate ayam sama lontong. Ibu? sop buntut sama nasi putih. Ayah? saté kambing sama gulé. Rina, seperti biasa? Pangsiet mie kuah? Buat saya sendiri soto daging. Minumnya apa? Semua és tèh manis? Ayah bir Bintang botol besar. Ayah, saya nanti boleh minta és kopior? Boleh sayang. Yang lain juga? Bas, tambah tiga es kopior dan satu ès adpokat. we zijn klaar. Mag ik de - Pak, sini sudah. Minta bonnya. - Goed eten? - satee van kip met lontong. - Moeder? - Staartsoep met witte rijst. - Vader? - Satee van schapevlees en curry. - Rina als gewoonlijk, pangsiet mie kuah? Voor mezelf soto van vlees. Wat willen jullie drinken? Allemaal zoete ijsthee? Vader, Heinekens bier grote fles. - Vader, mag ik straks ijs kopior? Dat mag lieverd, de anderen ook? Bas, bestel er drie ijs kopior bij en één avocado-ijs. kelner bon? In het geheel Rp. 2.800 (twee - Semuanya Rp. 2.800 (dua ribu duizend acht honderd rupiah). delapan ratus rupiah). Bas, geef de kelner (een fooitje) - Bas, beri pelayannya (persèn) van Rp. 150,(honderd vijftig Rp. 150. (seratus lima puluh ru- rupiah). piah). de aanspreektitels voor een kelner zijn vele. Een oudere wordt meestal Pak genoemd, een jongere (a) Dik. Dit klinkt intiemer, prettiger dan het algemene Bung of Saudara. 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 6