WIE WAT WAAR WANNEER (Vervolg: "Mundinglaja") door woede. Mundinglaja daarentegen kon rustig van zijn geluk genieten. En hiermee eindigt het verhaal van de Ridder van Padjadjaran. Hij keerde naar zijn land terug, dat nu weer te rugkeerde tot wat het eens was, een vredig en ordelijk land, welvarend en rechtvaardig. Naschrift. Het pantunverhaal Mundinglaja gelie ve men niet historisch te zien. Het is een stukje zielkunde. Het terrein waar het verhaal zich afspeelt is ons li chaam. Onze ziel wordt afgebeeld als een schone Godin (Dewi Asri), en Mundinglaja is de doorsneemens. Als ons lichaam verlaten is door het God delijke, vervalt het in dierlijke neigin gen. De verschillende personen in het verhaal genoemd zijn dus niets anders dan personificaties van onze zielsui tingen. De hemelvaart is dus niet het wegvliegen naar de interspace, maar Deze rubriek dient UITSLUITEND voor: Opsporing of informatie over personen. Bekendmaking van bijeenkomsten, reünies en alle NIET- COMMERCIËLE gebeurtenissen. Inlichtingen over diverse onderwerpen. Gratis aanbiedingen niet tegen geld of anderzins. Alle oproepen onder deze rubriek met duidelijke opgave van naam en adres. Voor abonnées en niet-abonnées geldt het tarief f 5,per oproep/aanvraag. REDACTIE TONG TONG. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I REÜNIE B.V.C. Op zaterdag 23 september 1978, zal de B.V.C. ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een reünie houden. Hiertoe zullen alle ex-B.V.C.-ers wor den uitgenodigd. De reünie zal waar schijnlijk weer in Sassenheim plaats vinden. Naar mening van het bestuur van de reünisten-vereniging is de reünie een langzaam aflopende zaak: immers, steeds meer B.V.C.-ers ontvallen de vereniging en nieuwe komen er niet bij. Het merendeel van het huidige be stuur zal dan ook op deze samenkomst zijn functie beeindigen. De vergade ring zal dienen te beslissen over het al dan niet blijven voortbestaan van de reünisten-vereniging. Men wordt verzocht hierover zijn gedachten te la ten gaan en kandidaten op te geven. Om een indruk te krijgen van het aan tal te verwachten deelnemers, wordt men dringend verzocht zich zo spoe dig mogelijk op te geven. De leden zijn geen kosten verschuldigd. Voor ex-B.V.C.-ers (zij die geen lid meer zijn en dus ook geen contributie be talen) bedragen de kosten van deel- het verzinken van onze ziel in ons allerdiepste innerlijk. Ik kan niet nalaten een vergelijking te maken van M'laja's hemelvaart, ge flankeerd door Gelap Nyawang en Ki- dang Panandjung, met die van de pro feet Mohamad, geflankeerd door de aartsengelen Gabriël (zinnebeeld van de goddelijke beschikking) en Micha el (die van de goddelijke macht). In de Hemelvaart van Mohamad wordt er melding van gemaakt, dat Gabriël tot aan de hemelpoort gekomen, de Bu- rok (goddelijke flits, rijdier waarop de profeet ter Hemelvaart voer) een halt toeriep, om de profeet alléén de He mel te doen binnengaan. De profeet keerde terug met de Rukun Islam (de 5 zuilen van de Islam) en Mundinglaja keerde terug met zijn tropheën. Ik ben bang, dat dit voor Islamitische oren een ketterse uitspraak is! Maar ik no dig alle lezers wel uit zich te verdie pen in de verborgen betekenis van het Mundinglaja verhaal. name aan de reünie 15,- per per soon (maaltijd, zaalhuur, band en eve nementen). Men krijgt t.z.t. nadere me dedelingen. Dit bedrag dient gestort te worden op de giro rekening van de penningmees ter, de Heer M. Herrebrugh, Loeve- steinlaan 194, Den Haag (telefoon 070 -66 25 98), giro 691954 t.n.v. Reünis ten-Vereniging B.V.C. WAAR IS JUUL VAN ALTENA? Ze was een van de sjouwploegmeisjes uit het Tjidengkamp in de oorlogsjaren te Batavia. Voor ons is ze van essen- tiëel belang geweest. Ik wilde haar na zoveel jaar ervoor bedanken. Op de reünie in het Congresgebouw in Den Haag in 1970 in Augustus, bleek de mogelijkheid aanwezig het adres van mensen uit de Jappenkam pen te verkrijgen. Het spijt me nu zo, dat ik het toen niet heb gedaan! De Mevrouw, want dat zal zij nu zijn,, heette Juul van Altena. Zij heeft in Kramat gewoond in het begin van de oorlog. Dat is dus Batavia van toen. Later is zij met haar moeder (en zus je?) ook naar Tjideng gekomen. Zij was sjouwploegmeisje, dus tussen 16 en 20 jaar in 1945. Mijn moeder was vaak ziek, lag ook wel eens in 't ziekenhuis. Dat was een schoolgebouw op Laan Trivelli. Juul paste dan op ons en hielp het gezin, waarvan ik de oudste ben. Toen was ik 12 jaar. Wij waren met 5 kinderen. De jongste was 3 jaar. Ik zal Juul nooit vergeten en mijn Moeder ook niet. Maar het zou zo fijn zijn, als ik haar nog eens kon zeggen, hoeveel zij toen voor ons betekend heeft I 1/ I J. van Keulen Koninginnelaan 571 Vlaardingen Oud-MZSers van Makasser houden 4de reünie. Oud-leerlingen van de voormalige Mid delbare Zeevaartschool (MZS) van Makasser hopen op 27 augustus 1977 in "Het Witte Dorpshuis" in De Bilt een reünie te houden. Hun relaties, zoals o.m. oud-GMers en KPMers, zijn eveneens van harte welkom. Nadere inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij: C. Nemmers, Alsemstraat 387, Hoogvliet tel. 010-16 60 12 en K. W. de Lavaletta, Koeweitdreef 18, Utrecht tel. 030 -61 24 39. Wie kan mij inlichtingen, hoe gering ook, verstrekken over: Raden Dihardjo (geb. 1906), sedert 1926 opzichter bij de B.O.W. te Pangkal Pinang (Banka en Onderh.) en aldaar nog woonachtig vóór uitbreken van de oorlog met Ja pan? Tevens gevraagd het huidige a- dres van George Groenewoud, geb. 1910, 1923 wonende te Pamekasan (Madura) en sindsdien verm. werkzaam als techn. ambtenaar op Java. Inl. aan F. E. A. Batten, Trompenburgstraat 105-a, Amsterdam-Z. Kontakt gezocht met mr. Burghorst door kol. Robertson. Eind febr. '42 waren zij samen op een klein vliegveld bij Tjileungsir. Was bij de politie in Tjibaroesa bij Djakarta. Inl. Mw. J. v.d. Made, J. M. v. Nassaulaan 61, Sant poort. N. tel. 023 - 37 74 60. Gevraagd: het adres van Max Andela, getrouwd met mej. Binkhuizen in Soe- rabaia (Indon.) in 1948. Inl. W. Riedijk, Preatoriussingel 15, Waalwijk. R. Korteweg, de schrijver van "de 1000 van Amahai" vraagt: 1. Wie weet waar CHEVALIER woont? Hij verbleef in de Amahai - Haroekoe en Liang kampen in de Molukken. Hij was een voortreffelijk tekenaar die zeer goed gelijkende portretten en fraaie kamp schetsen wist te tekenen. Indien hij nog in leven is - Wie kan me zijn adres opgeven? 2. In Amahai-Haroekoe kreeg ik van de troep de beeltenis van HM. Koning in Wilhelmina in hout relief uitgeha- merd in een halve aluminium veldfles, geplaatst in een blokje hard hout. Een zeer fraai voorbeeld van krijgsgevan genkamp nijverheid. Het geheel werd mij namens de troep aangeboden, doch wie weet wie de maker was van dit werkstuk, dat als aandenken nog steeds in mijn bezit is. R. Korteweg, Laan v. Meerdervoort 1676, Den Haag tel. 070-25 28 64. Weet iemand wat er gebeurd is met de fotogr. Fa. Charls en van Es en Cie. in Batavia, Rijswijkstr. 5-7-9 en diens eigenares Johanna Ernestine Kraus, (geboren Vaesen) en dochter Norma Kraus, getrouwd, naam onbekend. Zij hebben beiden Ned. nationaliteit. De heer Kraus is in 1944 in Batavia over leden. Inlichtingen aan: Otto Kraus, Probst.-Kügelin-Str. 34, D-7967 Bad Waldsee 1, Duitsland. (lees verder pagina 34, 3e kolom onderaan) 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 10