1^ BAHASA INDONESIA AURORA TRAVEL SERVICE B.V. n iRci 10 Aanvang eerste week oktober Voor beginners en gevorderden Dag- en avondlessen (ook conver satie) Nog enkele plaatsen vrij A. BLOEMHARD - Hoefbladlaan 58, Den Haag, Telefoon 070-23 26 90. king kwam van de betrokken employé. Het resultaat van de fabuleuze win sten laat zich denken. Hogere geëm ployeerden ontvingen een tantième dat in de tonnen liep, maar zelfs de een voudige snijvelder ging met een fors aantal duizendjes naar huis. Waren de winsten der ondernemers nog min of meer buiten het gezichtsveld gebleven, de tantièmes van tal van planters wer den duidelijk geëtaleerd. Door henzelf! In Surabaya kon men de heren des morgens al vroeg aan de champagne treffen, auto's werden uit de losse hand gekocht (en soms weer verdob beld), gezellige tenten beleefden een grote - soms ook een rumoerige - tijd in één woord, de broodkruimels staken vele lieden. Er zijn er natuurlijk ook geweest die de buit behoorlijk belegden, of zo spoedig mogelijk In- dië verlieten om te kijken of er in Wassenaar nog wat te koop was. Het resultaat was bovendien, dat in Sura baya de prijzen met sprongen omhoog gingen, dat in hotels geen kamer meer te krijgen was en dat van de weerom stuit ook de huishuren met een ruk naar boven gingen. Surabaya leek één grote feesttentmaar niet voor de ambtenaren en beambten en de kleine man in het algemeen, die niet deelde in het geld en de feestvreugde, maar integendeel zijn schamel inko men van dag tot dag in koopkracht zag minderen.- Het spreekt vanzelf, dat deze ontwik keling grote sociale spanningen op riep en dat, hoe onterecht overigens, de suikerindustrie, die aan de gang van zaken part noch deel had, in het middelpunt kwam te staan van de kri tiek. Men vergat daarbij al te makke lijk dat gedurende de oorlog de in dustrie enorme verliezen had geleden. In die tijd was de productie doorge gaan, maar men had het product moe ten opslaan en suiker - nu eenmaal geen lang houdbaar product in een trooisch klimaat - was, zoals men het uitdrukte, uit de kieren van de deuren de goedangs uitgelopen. Ook andere grote landbouwbedrijven hadden zwaar geleden. Dat zij nu voor hun goed ge drag excessief werd beloond, was hun schuld niet. Aan de waanzinnige hoge tantièmes werd door wijziging van de arbeids overeenkomsten door de industrie zelf een eind gemaakt. Zij richtte daartoe de Java Suiker Werkgeversbond op. het eerste instituut op Java dat zich bezighield met de arbeidsverhoudin gen. Ook daarvoor trok zij jonge Ne derlanders aan; die kwamen omstreeks het tijdstip van mijn komst eveneens in Indië aan. Het terugdrukken van de tantièmes was overigens aanleiding voor de or ganisatie der geëmployeerden, de Sui- kerbond, om dan ook een herziening der salarissen te eisen, die in de oor log en daarna niet verhoogd waren. De Suikerbond dreigde daarbij zelfs met een staking. Was dit al een on gehoord dreigement, het feit dat de Suikerbond tevens samenwerking met de Indonesische vakbonden in het vooruitzicht stelde ontketende nieuwe onrust en spanning. Stel U voor dat Europeanen en Indonesiërs gezamen lijk tegen het Europees kapitaal zou den optrekken! Dat was landverraad, verraad aan de Europeanen in Indië - een afschuwelijk schandaal! De ver ontwaardiging over het optreden van de "roje" Suikerbond was algemeen. Een botsing is gelukkig uitgebleven; beide partijen deden water in de wijn. De Suikerbond, dank zij de tantièmes van haar leden stevig te paard, hield aan deze bewogen episodeeen krant over. In 1922 verscheen de In dische Courant, Oost- en Westjava- editie, tegelijk in Surabaya en Batavia, onder leiding van D. M. G. Koch in Oost en W.-Belonje in W. Java. Maar in datzelfde jaar was de "kleine crisis" uitgebroken; na de krankzinnige prijs stijging van tropische producten was een verzadiging van de markt opgetre den en de prijzen daalden even snel als zij een paar jaar tevoren waren op gelopen. De verhoudingen kwamen weer in evenwicht en toen de prijzen weer op een normaal peil waren ge komen en daarna de afzet zelfs moei lijkheden begon op te leveren was de vrede hersteld. Ook al, omdat inmid dels aan salarissen en lonen door overheid en particulieren ook het een en ander was gedaan. De Indische Courant ontwikkelde zich - ook al moest de Westjava-editie wor den prijsgegeven - als de eerste "vak- bonds krant" voorspoedig onder lei ding van Koch's opvolger, Belonje, een knap journalist. Koch moest ver dwijnen omdat hij te principieel was: de "roje rakkers" van de Suikerbond waren nu eenmaal maar licht-roze en de Europese solidariteit was hersteld. Ze waren wel geinteresseerd in hun beurs, maar niet in de emancipatie van de Indonesiërs! Na de oorlog zou Be lonje zelfs als hoofdredacteur van de eerste, met gouvernementsgeld gefi nancierde krant, Het Dagblad, zich te- oen Van Mook's politiek verzetten - die was Belonje veel te radikaal. Ge zien de omstandigheid dat het Van Mook niet behaaade zich met gouver nementsgeld om de oren te laten slaan verdween Belonje naar Nederland. Een paradoxale situatie: de leider van de radicale Indische Courant op het eind van zijn loopbaan weggewerkt... omdat hij te conservatief was! 't Kan verkeren! v JHR. i!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiuiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiinniii| I Aurora Travel Service b.v. kan, H als Indonesië-specialist bij uitstek, uw droomreis tot werkelijkheid maken. Ontdek de sfeer en de charme j van bestemmingen in het verre Oosten als de Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan of Thailand. Ook voor bestemmingen in Amerika, 1 Canada, Australië, of Nieuw Zeeland, g kunt u bij ons terecht. 1 Aurora Travel Service b.v. staat voor s I* individuele vakantiereizen (geen| massatoerisme) zakenreizen j een puur persoonlijke aanpak: j wij bespreken voor u plaatsen bij die luchtvaartmaatschappij j die voor uw reis het meest in aanmerking komt (bijv. KLM, Garuda, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airways, Lufthansa| en Japan Airlines.) 1* complete service (reisverzeke-| I ringen, hotelreserveringen, visabemiddeling). 1 Voor familiebezoeken retours Amsterdam-Jakarta en Medan 1 per lijndienst vanaf f 1.700, De dames Anita Hoeboer en Ans Fanggidaej en de heer Wim Simon zullen u gaarne alle j inlichtingen verstrekken. Kantooruren: 1 maandag t/m vrijdag 09.00-16.45 uurf 1 zaterdags 09.00-12.00 uur Clauskinderenweg 28 Amsterdam - Osdorp 1018 Tel. 020- 19 93 77 19 93 96 fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiil "Zes goeie in de lotto? Nee, mijn fabriek is net afgebrand". 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 13