Culimix Soya-mix Iets Nieuws - Iets Lekkers - Iets Gezonds TOKO TONG-TONG (Vervolg: "Brieven over") "O", reageerde mijn buurvrouw ver heugd, "kan ik daar een stuk van krij gen?" Zie je wel, mopperde ik tegen mezelf, leugens worden altijd afgestraft. Wat moest ik nou weer zeggen! "Neen", besloot ik, "daarvoor is het te klein. Blijft U nou maar rustig zitten tot ik klaar ben, dan haai ik buiten wel een rol en schuif die onder de deur door", waarna ik de fles z'n werk liet doen, en daarbij zat te grinneken, want ik vroeg mij af wat mijn buurvrouw van dat geklok-klok zou denken! Daarna heb ik haar de rol toegescho ven en verdween als een haas om al lerlei moeilijke vragen over flessen te ontlopen. Duitsland Een ander geval speelde zich ergens in Duitsland af. Bij hoge uitzondering had ik de fles vergeten mee te nemen en moest dus een nieuwe versieren. Nou, dat leek me niet zo moeilijk. In een café be stelde ik een frisdrankje en stopte de lege fles in mijn tas. Bij de afrekening miste de kelnerin 1 fles en vroeg waar die was gebleven. "In mijn tas", zei ik. Ze stond er op de fles terug te krijgen. "Waarom?", vroeg ik, "ik wil 'm houden". Ze keek naar mij of ze een ontsnapte krankzinnige voor zich had. "Er is statiegeld op", verklaarde ze ijzig, "geeft U 'm alsjeblieft terug". "Neen", zei ik weer, "hoeveel is het, zoveel pfennig, hier hebt U het, maar de fles houd ik". Ik verliet het établissement zo snel mogelijk, een raadsel voor de kelnerin. Damascus Tenslotte nog deze, in een hotel in Damascus. Mijn ervaring is, dat als je je kamer verlaat je de fles in de kast moet opbergen, want het kamermeisje snapt er niets van en neemt de fles ,mee. Dat had ik eens een keertje vergeten en dus was bij terugkeer prompt de fles verdwenen. Ik belde het kamermeisje en er ont wikkelde zich een moeizaam gesprek, want het kind sprak - behalve uiter aard Arabisch - enkele woorden Frans en mijn beheersing van die taal is ook niet om over naar huis te schrijven. Dus besloot ik het zo eenvoudig mo gelijk te houden. "La bouteille", begon ik, "est disparu". S.v.p. une autre bouteille". Het kind begreep er ken nelijk niets van, zoals ik al had ge vreesd. Misschien was het een ander die mijn kamer had gedaan en dan was het logisch dat ze er niets van begreep. Ik maar doordrammen over "une autre bouteille", tot ze in haar wanhoop een toevallig passerende ober er bij haal de. "Gaat het om een lege fles", vroeg hij. Ik knikte, hij verdween en kwam terug met een reuze - maar lege - champagnefles. Of ik daarmede tevre den was. In hemelsnaam, dacht ik, dat ding is bijna niet te hanteren, maar het is beter dan niks. Kamermeisje en ober liepen druk sna terend weg, ongetwijfeld van de zelfde gedachten vervuld als het Duitse kel nerinnetje I FRIEDA SWART Na Pils, Vichy, frisdrank en lysol, lijkt ons champagne de beste drank om ons eerbetoon aan een oude goede gewoonte te besluiten. Dat hij voor ons nog lang moge leven die onmis bare FLES MEER OVER M. A. KHOUW In no. 20 van Uw tijdschrift van 15 juni 1977 is een artikel opgenomen van de heer Agus Daruch uit Bogor met als kop "Ik ben trots op UI", dat begint met "Mijn vriend, M. A. Khouw is een nakomeling van wijlen de Majoor der Chinezen Khouw Kim An, één der op richters van de Pasar Gambir Als oudste kleinzoon van Majoor Khouw Kim An verzoek ik U gaarne het eerste gedeelte van deze mede deling te rectificeren. De heer M. A. Khouw is geen nakomeling van mijn grootvader. Voor zover ik in mijn fa milie-archief heb kunnen nagaan is deze M. A. ("Emiel") Khouw een er kende zoon van wijlen Khouw Wie Seng, die een achter-achter-neef was van mijn grootvader en die voor het grootste deel van zijn leven in Bogor heeft gewoond. Bovendien is de ver gelijking van "de Majoor was rijk en mijn vriend straatarm" zeer ongepast, alsof mijn grootvader zijn nakomelin gen, de echte dan wel te verstaan, maar heeft laten verkommeren. Wel is juist dat mijn grootvader één der oprichters was van de Pasar Gam bir. Bij de herdenking in 1968 van het feit dat de Pasar Gambir 50 jaar ge leden werd opgericht, heb ik een nog- PASAR MALAM-WAARTS IN 1977 Deventer 2 t/m 4 sept. 1977 (gehouden ter gelegenheid v.d. herdenking v.h. feit, dat 500 jaar geleden het eerste boek in Deven ter gedrukt en uitgegeven werd.) op "de Worp", in Deventer. Beverwijk 15-16 okt. 1977 (in de Veilinghal, Parallelweg 49) za. 15 okt. van 12.00-01.00 - uur en zo. 16 okt. van 13.00-24.00 uur. Haarlem 22-23 oktober 1977. Nog veel plaatsen volgen: Venlo, Maas tricht, Alkmaar. al uitvoerig artikel over mijn groot vader ingestuurd, dat de betreurde Tjalie toen in zijn geheel heeft laten opnemen in Uw tijdschrift. Het mau soleum, dat eveneens in het artikel is genoemd, behoorde toe aan het echt paar Khouw Oen Giok, waarvan de man een neef was van mijn grootva der. Dat echtpaar is kinderloos over leden en liggen beiden in het mauso leum begraven. In hoeverre het mau soleum het eigendom is geworden van bedoelde M. A. Khouw is mij niet be kend. Wel heb ik bij mijn laatste be zoek aan Jakarta enige jaren geleden kunnen constateren dat het erf rondom het mausoleum en van de rest van het kerkhof met een ijzeren hek afgeslo ten, was verkaveld en verdeeld in zo'n 15 a 20 graven met allerlei namen er op, maar geen Khouw's. Dat men met het mausoleum geen raad weet, is dus onjuist. Integendeel, men heeft er geld uit geslagen. Om misverstand te voorkomen wil ik uitdrukkelijk naar voren brengen dat ik met dit verzoek om rectificatie geenszins de quintessence van het artikel als zodanig in het geding wil brengen. Immers, Ir. Adjanto Mochtar verdient alle lof en het is vanzelfspre kend dat de schrijver, de heer Agus Daruch, trots is op hem. Ik meen echter in de geest van mijn grootvader, met wie ik een zeer nau we band had en die mij bestemd had zijn opvolger te worden, te handelen en om deze rectificatie te verzoeken. MR. KHOUW HOEY TIN Men draagt een ridderorde niet omdat men haar heeft, maar omdat zoveel anderen haar niet hebben. "Fliegende Blatter" Een heerlijk mengsel van pittige kruiden en soya. Met wat water aan lengen, even roeren, vermengen met gehakt (u heeft maar de helft van de gewone hoeveelheid nodig als u Culimix gebruikt) of voor een veqetarisch en nog gezonder gerecht: voorgeweekte pro-soy (soya- brokjes). Of u maakt heerlijke aardappelkroketten, bitterballen, een macaronieschotel, een stoofschotel. Culimex, een gezond, eiwit soya-produkt. Zuiver plantaardig, vetarm, makkelijk-vlug enlekker! Makkelijk te bewaren, zuinig in gebruik Probeert u het eens met een half pondje 3,50, per pond 6,50 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 14