We gaan naar Zandvoort Winnaars Weersi met Indonesië foto serie Foto 1Op de nieuwste kaart van Jakarta staat dit nog steeds als Zee Boulevard genoteerd (slip of the pen?). Maar goed dit is dus dat strandje waar vroeger ook de "Inlanders" mochten zwemmen. Op de achtergrond zie je nog een stukje van de Yachtclub en "Zandvoort"Tegenwoordig zou het alleen maar "Voort" kunnen heten want er is geen zand te bekennen (foto 2). Maar het is zondags nog steeds hardstikke gezellig met al die vreet- stalletjes, hoedenverkopers, bandenverhuurders en, uiteraard, ijsco mannetjes (foto 3). Verder een legertje katjongs die in zeer, zeer basic-english een boot-tripje probeert aan te praten. Een paar keer heen en weer voor Zandvoort en dan alROGIER DIVIDEND 1971 B.V. TONG-TONG Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 10 juni 1972 werd met algemene stemmen besloten om over het boek jaar 1971 een dividend van 5,be schikbaar te stellen op coupon no. 1 van de gewone aandelen en op cou pon no. 1 van de prioriteitsaandelen een bedrag van 2,50. Dit dividend werd, onder aftrek van 25% dividendbelasting betaalbaar ge steld bij alle vestigingen van de Alg. Bank Nederland N.V. vanaf 26 juni 1972 gedurende een periode van 5 jaar. Deze termijn is dus per 26 juni j.l. afgelopen; het saldo van de per deze datum niet verzilverde dividenden ad. 590,62 komt volgens de statuten thans ten gunste van onze vennoot schap. Bekend zal zijn dat per 23 nov. 1972 onze vennootschap van een N.V. in een B.V. werd omgezet. Alle aandeel houders werd destijds verzocht, in ver band hiermee, hun aandelen (na inning van het dividendsbewijs no. 1) bij ons in te leveren tegen een ontvangstbe vestiging, tevens bewijs van inschrij ving in ons aandelenregister. Het thans nog openstaande bedrag aan uit te betalen dividend, heeft be trekking op nog niet bij ons ingelever de aandelen van aandeelhouders, die wij niet konden bereiken, hetzij door overlijden, zonder opgave van adres vertrokken naar buitenland, enz. Dir. Tong-Tong B.V. 20 Prachtige weerzien-foto's in onze der de serie en de uiteindelijke keuze voor de winnaars is de moeilijkste geweest die we tot nog toe hebben gehad I Mevr. W. J. Hogers-Wijthoff uit Zand voort liet prachtige Sumatrafoto's ver gezellen door een goed geschreven artikel (TT. no. 20) en aan haar wilden we dit keer een extra eerste prijs van f 75,toekennen. L. R. Vanhove, Haarlem met de bruids/ selamatan foto's van zijn kleindochter f 50,—. Mevr. van Leeuwen, De Genestetlaan 266, Den Haag met het aardige pasar- tafreeltje f 25,en fam. A. B. E. Mann, Venray met de Balinese verkleedpartij f 25,—. Zij ontvangen waardebonnen te beste den bij Boekhandel of Toko Tong Tong. Alle inzend(st)ers hartelijk bedankt Attentie; Foto's genomen in het recre atiepark "Miniatuur Indonesia" in Ja karta kunnen wij niet als een weerzien- met-lndonesië zien, evenmin als een opname van Madurodam representatief zou zijn voor Nederland. 15 september beginnen wij met de 4e serie, waarvoor u nu reeds foto's kunt inzenden. Mocht u het nog niet weten: het gaat in de eerste plaats om veel zeggende ontmoetingen met vertrouw de aspecten uit het land dat wij zo goed gekend hebben, en niet alleen schitterende natuurplaatjes. Foto: Mevr. Hogers-Wijthoff

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 20