BOEKBESPREKING KRETA SETAN Ja toch Dat is ook wat Poirrié Is het nog nodig de verschijning van "het" autoboek aan te kondigen? Er is, vóór de verschijning, al zoveel over gepubliceerd! Nu het er is, zal de 'ez®r constateren, dat het de stoutste verwachtingen overtreft en daarmee tevens de prijs verklaart. Want goedkoop is de geschiedenis van de auto in het voormalig Indië niet. KRÈTA SÈTAN, de Duivelswagen door F. F. Habnit 65,porto/emb. f 6, Het eerste grote fotoboek over de autohistorie in Nederlands Indië. Meer dan 250 prachtige foto's, ver halen en kostelijke anecdotes uit Sumatra, Java en Bali. Een boek voor iedereen, niet alleen de automaniak. Een lees- en kijkboek vol herinneringen Een duur boek? U mag in twee keer betalen Gratis Java Motor Club Sticker. Boekh. TONG TONG, Pr. Mauritsl. 36 Den Haag. Giro 6685, tel. 070-545500 "AMBON DOOR DE EEUWEN" Een historische schets van de achter gronden van het huidige Zuid-Moluk se probleem, van de hand van de journalist Ben van Kaam. Het boek behandelt de historie van de Zuid- Molukken vanaf de komst van de Portugezen, de V.O.C. tot en met de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken in 1950. Tot meer be grip van de kwestie ten zeerste aan: bevolen! Verkrijgbaar bij Boekhandel Tong Tong 16,90 2,75 porto. Zeer bescheiden noemt de auteur zijn boek "een brokje autogeschiedenis". Wel, dat belet ons niet, hem, F. F. Habnit, de grootste autoriteit op het gebied' van de auto en motor in Indië te noemen. Habnit kwam al in 1909 in aanraking met de krèta Sètan, toen namelijk zijn vader in Surabaya begon met de uitgave van een "motorweek blad". In 1928 volgde hij zijn vader op als hoofdredacteur van "De Motor (Het Sportblad). In Nederland was hij in 1935 een der deelnemers aan de oprichting van "De Vliegwereld", waar van hij 17 jaar hoofdredacteur zou zijn. Hij publiceerde een boek over de vlie gerij ("Vijftig jaar luchtmacht") en een "Autobiografie". Hij was dus wel bij uitstek bevoegd om de geschiedenis van de auto in Indië te schrijven. Hij deed meer: hij begint zijn verhaal ver AMBON DOOR DE EEUWEN "Ambon door de eeuwen" is een boek je van de journalist Ben van Kaam en uitgegeven door de Uitgeverij In den Toren te Baarn. Het is in deze tijd, met de Zuid-Molukse troebelen nog vers in het geheugen, een bijzonder nuttig boekje. De schrijver beziet de situatie van gewapende vrede tussen de niet genode gasten en de onwillige gast heer tegen de achtergrond van de ge schiedenis van de betrekkingen tussen Ambon en Nederland. In de loop van zijn schets vallen de sagen en legen den als rijpe vruchten van de boom der historie. Vooral degenen die de fictie in stand gehouden hebben dat "de" Ambonnezen zich zo sterk ver bonden gevoelden met Nederland, dat zij liever naar het gebied van de vroe gere koloniale heerser vertrokken dan zich in het eigen vaderland te vestigen worden met forse hand op hun plaats gezet. Dit geschiedt op hogelijk te waarderen journalistieke wijze; d.w.z. met vermijding van al te veel details, met vlotte pen, in begrijpelijke taal. Dit is dus geen wetenschappelijk werk, maar een goed lopende schets van gebeurtenissen, die in het tumult der dagen in het vergeetboek zijn geraakt, maar die onontbeerlijk zijn voor de juiste beoordeling van wat een eerste rangs probleem in Nederland is ge worden: de verhouding tussen Neder land en zijn Zuid-Molukse gasten. Wie zich daarvoor interesseert - en wie doet dat niet in ons land? - kan in dit boekje veel vinden dat zijn oordeel kan beinvloeden. Ik voel er weinig voor op alle slakken zout te leggen, zeker als het gaat om een zo prij zenswaardige poging tot geschied- voor de verschijning van de auto op de Indische wegen. Met alle waardering voor de in vlotte stijl geschreven geschiedenis van het verkeer op de Indische wegen mogen wij zeggen, dat de grote attractie van dit boek is, de aanwezigheid van een overstelpend aantal "klassieke" foto's, mitsgaders de tekeningen van Ger. P. Adolfs en Menno van Meeteren Brou wer, bekende namen voor elkeen, die onder de tropenzon zwoegde (zelfs al liet hij zich voortbewegen per Krèta Sètan!). Het is dus, niet alleen door het onderwerp, een echt "Indisch boek geworden. Men ziet ze voor zich - letterlijk! - de stoere pioniers van de auto Krèta Sètan is verkrijgbaar in de boek handel TT ad. 65,— f 6,— porto. J.H.R. schrijving als deze. Maar ik kan toch niet nalaten mijn spijt uit te drukken over de slordigheden die dit boekje ontsieren. Het begint al op pagina 9, waar een Nederlands bestuursambte naar - kennelijk een resident - wordt aangeduid als "president". De naam Van Heutsz komt éénmaal correct voor, maar wordt vervolgens stelselmatig zonder s geschreven. Soumokil komt een keer voor als Soumoukil. Jammer. JHR "Ambon door de eeuwen" is verkrijg baar in de Boekhandel Tong Tong en kost 16,90, plus 2,75 porto. Tong Tong bron van herinneringen steeds duik ik er in haal vervaagde herinneringen naar boven verfraai ze tot super om weer te beleven wat niet meer kan Ik ben geboren om te werken om me te geven om me aan te passen maar vooral om blank te doen zeggen de wijzen in m'n leven en als ik zeg jullie kunnen me wat dan zeggen de wijzen in m'n leven gut, dat is óók wat J. Blokker "Kan me niets schelen, waar je hem ge vonden hebt, gooi dat vieze ding ogenblik kelijk weg 21 ZEESCHELPEN Schelpenverzamelaars, mocht u in teresse hebben in een verkoopadres in Indonesië: bij de heer Albertus Sali, per adres P. T. Astra Internatio nal, Inc. jl. Sam Ratulangi no. 30 in Ujung Pandang (Makassar) kunt u naar het adres informeren van de heer Bundt, een Warga negara van Duitse afkomst. De heer Sali kunt u in het Nederlands schrijven. De heer Bundt laat veel schelpen verzamelen in de Spermonde Archi pel, het eilandenrijk voor Ujung Pan dang, en hij kent de Latijnse namen. De prijs is f 10,gemiddeld. De meer kostbare schelpen zijn soms te krijgen in een winkel achter in de jalan Somba Ompu en die komen van Irian Jaya.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 21