ik f» Poirrié strateur was van: Tjimoelang (distr. Kotta Batoe, thee en rubber, Buiten zorg) Secretaris werd: P. van Ernst, ambte naar ter beschikking van de Land- bouw-voorlichtingsdienst, Tjikeumeuh 38 te Buitenzorg. De concentratie van macht ging verder en anno 1927 wer den de gefuseerde verenigingen van thee- en rubberplanters, tegenstribbe lend, onder bevoogding gesteld van het Algemeen Landbouw Syndicaat. Wij moeten nu, tot goed begrip, in de tijd weer even terug naar 1865 om kennis te maken met Rudolf Albert Kerkhoven, die de schepper zou wor den van de plantage ARDJASARI ge legen op de noordhelling van de G. Malabar, op een hoogte van 1250 m. en 23 km. ten zuiden van Bandoeng. Cultuur thee en kina; oogsten 1929: thee 569.872 hkg. en kina 60.951 kg. Administrateur van deze nieuwe on derneming werd de zoon van de stich ter Augustus Emilius Kerkhoven. Deze zoon kwam in 1924 te overlijden en werd daarna opgevolgd door zijn broer Rudolph Edward; geboren in 1848 kwam hij, na zijn studie, in 1871 op Java. Na eerst bij zijn oom op Sinagar ge werkt te hebben vinden wij hem op Ardjasari waar hij met zijn vader voor treffelijk kon samenwerken. Na Ardjasari stichtten zij samen de onderneming Gamboeng, gelegen op de n.w. helling van de G. Tiloe, op 37 km. van het station Bandoeng. Cultuur: thee en kina. Anno 1929 was administrateur E. H. Kerkhoven; oogst: thee 390.000 hkg. en kina 75.000 kg. gemalen, gedroogde bast. Vader en zoon (Rudolph Albert en Ru dolph Edward Kerkhoven) hadden de smaak goed te pakken. Samen maak ten zij exploratie-tochten in het Penga- lengan-gebergte en vonden in de hoog vlakte van Pengalengan het perceel Malabar. Een neef van de Kerkhovens, te weten de later zeer bekende K. A. R. Bos scha, zou Malabar ontginnen en de eerste administrateur worden van de ze onderneming. De oppervlakte was 1560 ha, hoogte 1510 m, cultuur thee en kina. Later werd het perceel onder een hoofd administrateur en twee administrateurs geplaatst, dit waren anno 1929: hoofdadministrateur R. A. Kerkhoven, adm. van Tanara C. G. M. van Rom- burgh, adm. van Malabar F. H. Cramer. De oogsten waren in 1929: thee 1.597.570 hkg. en 84.070 kg. gedroog de, gemalen kinabast. Na Malabar werd, door vader en zoon Kerkhoven, de inmiddels verkregen concessie Taloen ontgonnen. Oppervl. 933 ha, hoogte 1600 m, gelegen op de grens van de residenties Bandoeng Garoet, 60 km. van Bandoeng distr. Tjipeudjeuh. De aanplant bestond an no 1928 uit 644 ha plukbare thee en 4 ha kina. Productie thee over 1928 was: 1.314.600 hkg. Administrateur was: J. H. Hondius van Herwerden. Tenslotte werd nog de ondern. Negla ontgonnen op 1800 m. hoogte, midden- Priangan, distr. Tjipeudjeuh, 44 km. van Bandjaran. Oppervl. 1.120 ha, cul tuur thee en kina. Erfpachten inge gaan resp. anno 1899, 1903 en 1904. Adm. was K. F. Kerkhoven. Wij be schikken niet over oogstgegevens per 1929. Ondertussen zijn, wij, zoals blijkt uit de jaren van vorenstaande concessie verleningen, in de 20e eeuw gekomen. De snelheid waarmede de thee-cultuur werd uitgebreid, nadat de in 1878 ge- importeerde en op Moendjoel en Sina gar (bij Tjibadak) uitgelegde Assam- theezaden prachtig slaagden, was bo ven alle verwachting. Vele koffieplanters, die hun koffie- aanplantingen zagen afsterven, tenge volge van een schimmelziekte waar tegen (toen) nog geen bestrijdings middel bekend was, gingen het in de thee proberen. De algehele opleving en activiteit die er ontstond was mede een gevolg van de financiële belang stelling die er in Nederland bleek te zijn voor belegging in aandelen van de nieuwe cultuurondernemingen. Waarschijnlijk was het ook deze op leving die de ex-gouverneur generaal J. van den Bosch (bekend van het cultuur-stelsel) de door hem, anno 1832 in het familiebezit ingebrachte particuliere landen (waar nog de zgn. "herenrechten" op lagen) met name de Pondok-Gedeh-landen, in te bren gen in de N.V. Cultuur Maatschappij Pondok Gedeh, gevestigd te 's-Gra- venhage, met als gedelegeerde in In- dië Victor Ahn. De landen lagen in de residentie Batavia dist. Buitenzorg. Het was een uitgestrekt complex, gelegen op de n.o. uitlopers van de G. Salak en de n.w. helling van de G. Pange- rango. De hoogte van de aanplantin- oen lag tussen 200 en 2000 m. Het ge bied werd doorsneden door de post weg Buitenzorg-Tjibadak en door de spoorweg. De oppervlakte was 5000 bahoe. In 1929 was de productie: thee 1.325.500 hkg., rubber 531.300 hkg., kina 84.803 kg. gemalen droge bast en 110 picol koffie. Hoofdadm. was W. J. J. Ferwerda, adm. C. Artz en adj. adm. A. Wüstenberg. Per 1 jan. 1922 gingen deze landen in eigendom over aan het gouvernement tegen verlening van een 75 jarige erfpacht aan de bovenver melde maatschappij. Tengevolge van deze transactie kwamen de zgn. heren rechten of herendiensten te vervallen. Wij wezen er reeds op hoe snel de theecultuur - na de op Moendjoel (Tjibadak) behaalde successen - uitge breid werd. De productiecijfers, die wij U in deze schets noemden, had den echter alléén maar betrekking op de ondernemingen waaromtrent wij wat vertelden nl. die van de oude sib be: Van der Hucht-Holle-Kerkhoven- Bosscha. Er waren echter omstreeks 1929 on geveer 300 ondernemingen die thee produceerden plus een enorm aantal kleine zgn. kampong-theetuinen. Wij kozen, bij het noemen van productie cijfers bewust het jaar "1929" omdat dit het laatste jaar was vóór de thee restrictie inzetten. Door de enorme stijging in het aanbod van thee op de wereldmarkt, daalden de prijzen zo danig dat er iets gedaan moest wor den om verder instorten te voorkomen. In 1930 werd er tot een vrijwillige be perking van de productie besloten. De productie van N.O.I, was over 1929: thee 165.000.000 hkg. doch, na het eerste restrictie-jaar was dat totaal met de nodige miljoenen gestegen! Het was dus 'n dikke mislukking. Nu zat in de genoemde totaal-produc tie ongeveer 35% product uit particu liere, kleine bevolkingstheetuinen en deze eigenaren waren moeilijk tot vrijwillige beperking van hun oogst te brengen. Vervolgens kwamen wij, samen met Ceylon en Br. Indië, overeen: 'n res- (lees verder volgende pagina) "Hij is de beste regenmaker Zuid-Oost van Sabang". 23

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 23