VOETSTAPPEN IN 'N ANDERE WERELD Het overwinnen van het kwaad TOKO MAS INDONESIA (Nahasa B.V.) Een reactie op de vele brieven die de schrijver ontving. "Eenzaamheid is de school der wijs heid en de confrontatie met onze eigen ik". Hoewel deze uitspraak op waar heid berust, zou het tactloos zijn, in dien men dit zou adviseren aan hen die een onredelijke vrees voor een zaamheid hebben. Evenzo zijn er zo velen die last hebben van "angora- fobia, nuctrofobia, misofobia", enz. Hoe eenvoudig is het om tegen zo ie mand te zeggen "zich niet zo aan te stellen". Dit vind ik liefdeloos en kort zichtig. Van mijn goeroe heb ik mogen leren dat leven zonder vrees onmogelijk is. Dat wil zeggen gezonde vrees. Zoudt U in mijn auto willen stappen omheen ritje door Amsterdam-centrum te ma ken, terwijl U wist dat ik geen vrees had voor het verkeer? Maar evenzo zoudt U toch ook niet graag met mij mee rijden, indien ik angst (ziekelijke vrees) had voor verkeer. Alle eer komt mijn goeroe van Borneo toe die mij heeft onderwezen, dat het van het grootste belang is vast te stellen of de vrees van de persoon gezonde- of ziekelijke vrees is. Is het werkelijk ziekelijk, dan dient men al lereerst samen met hem de oorzaak van die ziekelijke vrees te achterhalen. Hier is natuurlijk tijd en geduld mee gemoeid. Het zou natuurlijk veel een voudiger zijn en het zou veel minder tijd kosten, om hem een drankje of djimat te overhandigen. Maar heel vaak (niet altijd), komen na een tijdje de verschijnselen van ziekelijke vrees wederom naar voren, of het manifes teert zich op een andere wijze. Het is niet bevredigend symptomen te be strijden zonder aandacht te schenken aan de oorzaak van die symptomen. Het zou gelijk staan aan het bestrijden van rook uit een brandend huis zon der aandacht te schenken aan de vuurhaard. Het is zeer belangrijk met de persoon steeds te besprekpn wat men er van denkt en wat men van plan is te gaan doen. Maar zeer zeker niet geheim zinnig of mysterieus doen! Want hij heeft begrip voor de situatie en de oorzaak van zijn "ziekte" nodig, zodat hij ook kan meewerken aaan zijn gees telijke gezondheid en hij na verloop van tijd zo veel inzicht en kracht heeft verworven, zodat hij inderdaad zich zelf weet te corrigeren en dat hij tot zichzelf kan zeggen "ik moet mij niet zo aanstellen". Het wordt echter moeilijker indien ie mand bang is omdat hij steeds iets waarneemt wat een ander niet ziet of hoort. Bijvoorbeeld, men ziet plotseling een niet bestaande slang of gezicht, of men hoort vreemde klopgeluiden. Eerst vaststellen of de persoon "gebikin" is. Indien zo, vragen of hij vermoeden heeft door wie. Dan hulp bieden. Mocht tegenstander over een grotere kracht beschikken dan ik, dan is de zaak nog steeds niet verloren. Het is goed te weten, dat een ieder, die zijn medemens kwaad berokkent, in dit geval via zwarte kunst, iets doet wat de goedkeuring van God niet weg draagt. God is liefde en wie liefdeloos handelt berokkent zichzelf heel veel kwaad. Daarom heeft zo'n kwaadaar dige doekoen Gods goedkeuring niet en heeft hij God niet met zich. Wat belet mij dan om samen met de per soon die "gebikin" is, Gods hulp in te roepen? Ik ga dan in gebed voor, zo dat de bewuste persoon mee kan luis teren wat ik tot God bid. Ik heb ge leerd de kracht van het gebed niet te onderschatten, mits men om die din gen vraagt, die in overeenstemming zijn met Zijn wil. Na elke overwinning zal ik nooit vergeten de persoon dui delijk te maken, dat niet mij, maar God alle eer en dankbaarheid toekomt. Wat betreft het vergiftigen met bam boe haartjes, mits niet te laat, heeft mijn goeroe uit Borneo mij geadvi seerd, dit te bestrijden met kippen- darm en bijenhoning. Gelukkig heb ik dit nog niet hoeven toe te passen. Mijn goeroe zei mij dat eerst de kip volgens de voorgeschreven "atoeran" geslacht dient te worden. Darmen van de kip op zij leggen en de kip in 't geheel verbranden met batoe areng (houtskool bolé djoega). De as in de vier windstreken verstrooien. Daarna de kippendarm in warm water van bin nen en van buiten reinigen. Dan met djeroek nipis bewerken. Daarna aan het ene uiteinde van de darm een paar knoopjes maken ter grootte van een duivenei. Andere uiteinde van kippen darm vasthouden. Patiënt de knoop van kippendarm laten doorslikken, om het daarna langzaam uit de slokdarm van patiënt te trekken. Dit iedere dag éénmaal herhalen totdat genezing ge constateerd wordt. Kippendarm mag maar éénmaal gebruikt worden. Daar na de patiënt veel honing laten ge bruiken. Voor deze behandeling mag geen cent aangenomen worden. Zelfs de kippen moet ik zelf bekostigen, zei mijn goeroe. Wat een wijsheid bezit die man! Deze behandeling geschiedt met de nodige "batjaans". Maar volgens mij zou het ook kunnen zonder de voor geschreven "batjaans". Ik vroeg mijn goeroe of de doorge slikte kippendarm ook in staat is de maagwand van bamboehaartjes te rei- niqen'. Als antwoord kreeg ik te horen, dat de samenstelling van de maag sappen de vernietigende werking van de bamboehaartjes liquideren. R. F. VON STIETZ Indonesisch Juwellersbedrljf Diamantair - lid v.d. Diamantbeurs. JUWELEN 22 KARAAT GOUD GEZETTE BRILJANTEN Ringen: marklesringen, 13, 18, 20, 26 briljanten. Elisabeth model 23 bril janten. Slagringen rozet, rijringen, fantasie etc. Armbanden Stijve armbanden met een, twee, drie rijen briljanten, ster model, rozet model, slangarmbanden etc. (ook verkrijgb. schakel model). Markieshangers: Druiventros, ati, wadjik, peer, rozet etc. Markiesoorknoppen: eensteen tjengkeh model, ster model, rozet etc. NIEUW: 22 KARAAT EN 24 KARAAT GOUDEN SIERADEN RingenKronchongringen, trouwringen, ringen met echt robijn, saffier, Jade (glok), smaragd en CATS EYE. Verkrijgbaar losse stenen, biduri pandan. Halskettingkalung model padi, terate, bidji ketimun klassiek, blokjes etc. Hangersmainan met edelstenen, grote ronde hanger met Chinese letter, ati, anker munt (ringgit mas), Kruis Kuku matjan vishangers etc. Oorknoppen met of zonder steen, tjengkeh, kriool, Shanghai clips peppers etc. Armbandengrote brede Srikit, rantal, plintiran, muntarmbanden, kronchong, tractor armbanden, slangarmbanden etc. DOOR EIGEN IMPORT EN FABRIKAAT: 30-40% LAGERE PRIJZEN Amsterdam Oud Zuid - Albert Cuypstraat 142 - Telefoon 020-71 87 28 na 17.00 uur telefoon 020-72 16 28. 29

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 29