toni? fQii? ES RASRA machines 1 HERKENNING uweiieróbedrij 't Carillon "Ze zijn er weer, draaien maar f 26,50 Inclusief porto 30,- Electrisch rijst koken j O J m -/f8,- BIJ DE VOORPLAAT In Indonesië herkent men het oude Indië niet meer, zegt de een, die zich heeft laten verleiden een sentimental journey te maken naar het land van herkomst. Nee toch, zegt de ander, er is niets veranderd al zijn er nu in de grote steden kanjers van grote gebouwen opgericht. Wie heeft gelijk? De foto, die Rogier maakte en ons toezond is van recente datum. Maar ze zou ook vijftig jaar geleden gemaakt kunnen zijn. Zodra men tien kilometer buiten de grote stad is, verschijnt weer het dierbare oude Indië en lijkt het of de tijd heeft stilgestaan, zoals hier in kampong Tjidadap, op de weg tussen Bandoeng en Lembang. De dames zijn kennelijk gezellig aan het ngobrol-en. Net als toen (foto Rogier tekst JHR.) UITNODIGING AAN AANDEELHOUDERS VAN DE PUBLICITEITS- EN HANDELMAATSCHAPPIJ TONG TONG B.V. Op 2 september 1977 te 10.00 uur zal een buitengewone algemene ver gadering van aandeelhouders van de Publiciteits- en Handelmaatschap pij Tong Tong B.V. worden gehouden ten kantore van Maaldrink, Notaris en Advocaten, Wassenaarseweg 12, 's Gravenhage. Ingevolge artikel 12, lid 2 van de statuten is deze buitengewone alge mene vergadering voorgeschreven teneinde middels stemming te ko men tot een statutenwijziging der vennootschap die noodzakelijk is om te komen tot een voorgestelde naamswijziging van de vennootschap in "Publiciteits en Handelmaatschappij Tjalie Robinson B.V." Artikel 1 der statuten zal na wijziging luiden: "De vennootschap draagt de naam "Publiciteits- en Handelmaatschappij Tjalie Robinson B.V." en is gevestigd te 's Gravenhage. Zij kan elders filialen hebben". De directie van Tong Tong B.V. Tel. 070-45 11 45 Thomsonlaan 108 Den Haag Fabrikant van alle Indische sieraden in 22 en 24 karaats goud. Markiesringen Zware halskettingen Schakelarmbanden Slangenarmbanden Slangenringen Krintjing armbanden Briljanten ringen Briljanten oorknoppen Kabaja Spelden Trouwringen Sebelah rotan armbanden DOOR ONS FIJNE HANDWERK BRENGEN WIJ DE MOOISTE COLLECTIE VAN NEDERLAND. (geschaafd ijs) Te vullen met gewone ijsblokjes, een kind kan er mee overweg. Maak voor de warme dagen en alle feestelijke momenten uw eigen IJS SJANGHAI. Recept bij de gebruiksaanwijzing. Zolang de zomer duurt, gratis erbij een flesje rozen essence Ze vliegen weg, wacht niet te lang met uw bestelling I Toko Tong-Tong, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. Tel. 070 -54 55 00, giro 6685 Veilig, makkelijk en tijdbesparend Nooit meer aangebrande rijst. Rijst in de pan, knopje indrukken, klaar U kunt uitgaan, andere dingen doen zolang als U wilt. De rijst blijft, ook als ze gaar is, op temperatuur. NATIONAL RICE COOKER 9 Inhoud 1 liter f 112,50 Inhoud 11/2 liter f 122,50 Inhoud 1,8 liter f 132,50 Inhoud 2,8 liter f 200, Inhoud 3,6 liter f 225, Verzendkosten f 7,- Abonnee's Tong-Tong 3 termijnen mogelijk. Tong-Tong B.V. - Prins Mauritslaan 36 - Den Haag - Giro 6685 ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 22e JAARG. No. 2 Opgericht en geleid door TJALIE ROBINSON (1911 - 1974) Pr Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong Den Haag - Tel. 070 - 54 55 00/54 55 01 - Post giro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel MIJ Tong Tong B.V. Directie: L. Ducelle Administratie: Th. M. A. Scheulderman Redactie: I. H. Ritman, L. Ducelle. Eindredactie en opmaak: Ch. J. A. Manders, L. M. Boon. Vaste medewerkers: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Polrrié, Mevr. Marsman, G. H. Bartman. Verschijnt de 1ste en de 15e van iedere maand. Prijs per nummer 2,35. Abt. Nederl. (en E.E.G.- landen behalve Engeland) kwart, f 12,50; halfj. f 25,—; jaar f 48.50. Abt. Europa: jaar f 48,50. Buiten Europa: jaar f 56,50. LUCHTPOST: Abt (per jaar en per luchtpost); Australië en Nw. Zeeland f 96,50; Indonesië f 80,50; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 80,50; Canada en Ver. Staten f 68,50; Maleisië, Singapore en India f 80,50; Suriname en Antillen f 68,50. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN Directie en redactie behouden zich het recht voor om grondige redenen aanvragen voor abonnemen ten te weigeren, of deze te beeindigen. Hierover zal de betrokkene altijd van te voren in kennis worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor copy te weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen met toestemming van de inzender. Over genomen be slissingen zal niet in details worden gecorrespon deerd. Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika is Mrs. R. Cohen-Top, 13740 Avion Drive, La Mirada, California 90638. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 2