DE MAGISCHE INVLOED VAN EDELGESTEENTEN OP DE MENS (SLOT) Waar de megalith-cultuur zich gaandeweg vrijwel over de ganse aarde heeft verbreid, was het niet te verwonderen, dat ook de religieuze begrippen voor wat betreft de edelstenen ingang hebben gevonden in het geloofsleven der oude Israëlieten. GUIDE TO JAVA (Engelse uitgave) Een prachtige reisgids met meer dan 200 kleurenfoto's, kaarten, sugges ties voor trips, en beschrijvingen van de voornaamste plaatsen met inte ressante bezienswaardigheden: Ja karta, Bandung, Yogya, Solo, Sura baya. Verkrijgbaar bij Boekhandel Tong Tong f 26,75 f 4,porto. GUIDE TO BALI (Engelse uitgave) Een geïllustreerde gids van Bali, die een rijke informatiebron vormt, ge makkelijk te raadplegen, en die reeds de vierde druk beleefde. De meest betrouwbare gids voor ieder die in dit mooie eiland is geinteresseerd. Verkrijgbaar bij Boekhandel Tong Tong f 26,75 f 4,porto. In dit verband wil ik wijzen op hetgeen hierover in de bijbel bij Exodus 39 v-10/14 aan voorschriften zijn gegeven hoe "het borstkleed des gerichts" van de hogepriester moet worden gemaakt, waarin de Urim en de Thummim zijn geborgen opdat God zijn volk genadig zal gedenken en ter verkrijging van de verlichting, de volkomenheid, de klaar heid en de volmaaktheid in Jahwe's dienst. Dat borstkleed moet voorzien zijn van 12 in goud gevatte edelstenen in vier rijen van drie in onderstaande volgorde; t.w.: 1e rij, robijn, topaas, smaragd; 2de rij, karbonkel, saffier, sardonyx; 3de rij, hyacint, agaat, ame- tist en 4de rij, Chrysoliet, onyx, jaspis, terwijl dit borstkleed bij de schouders middels gouden kettingen aan twee onyx- of zeegroenstenen wordt be vestigd. In de bijbel staat bij Open baring 21 v. 11 "Zij (het Hemelse Jerusalem) prijkte met Gods heerlijk heid, haar lichtglans leek op edel steen op jaspis, helder als kristal", en verder bij v. 19 over de 12 grondves ten van de Muur van de stad, "De eerste was jaspis, de tweede saffier, de derde chalcedon, de vierde sma ragd, de vijfde sardonyx, de zesde kornalijn, de zevende chrysoliet, de achtste beryllus, de negende topaas, de tiende chrysopraas, de elfde hya cint en de twaalfde ametist." De twaalf poorten waren twaalf parelen. Met het voortschrijden der tijden was 't geloof in de charismatische werking der edelstenen bij de mensen niet ver loren gegaan, doch integendeel begon het ook ingang te vinden bij de Grie ken en de Romeinen en dus ook in het Christelijke geloofsleven, waarbij ik wil wijzen op het gebruik van de edel stenen in de bisschopsringen en borst kruisen en voor wat betreft de profane wereld de aanwending daarvan in de regalia, rijkszegels en troonzetels der westerse heersers. De religieuze begrippen der volkeren begonnen van toen af aan de samen hang te zien van de macro- en de mikro-kosmos, welke men trachtte uit te beelden door de materie en de elementen samen te weven in hun kunstuitingen om door kleur en lijnen spel de gedachte symbolische figuren en beelden tot uitdrukking te b'rengen en zo werd van lieverlede ook de edel steen betrokken in de astronomie en aldus in de horoscopen verwerkt en zo kwam het geloof in de MAAND- STENEN tot stand. Aangezien echter de gebruiken in het Oosten en het Westen verschillend zijn, wil ik hieronder volledigheidshal ve de gebruiken bij beide vermelden en bij elk teken van de dierenriem vermelden: ten eerste zoals het in het Oosten ingang heeft gevonden en ten tweede, zoals het hier in het Westen gebruikelijk is: EDELSTENEN als MAANDSTENEN 21 maart - 20 april; Aries - Ram; Mesa geit), geluksgetal 9, geluksdag dinsdag; kleur lichtrood; maandsteen Diamant of de saffier manilem) een hemelsblauwe fonkelende steen (ster saffier). 21 april-21 mei: Taurus -Stier, Merso- ba vlinder), geluksgetal 6; geluks dag vrijdag; kleur lichtblauw; maand steen saffier of smaragd djamut) een kostelijke groene edelsteen. 22 mei - 21 juni; Gemini - Tweelingen; Nituna worm), geluksgetal 5, ge luksdag woensdag; kleur lichtgeel; Maandsteen topaas of agaat akik) een zeer hard kwarts-kiezelgesteente met schone tekening en kleurschake ringen. 22 juni - 22 juli; Cancer - kreeft; Hara- hata kikvors); geluksgetal 2; ge luksdag maandag; kleur violet; edel steen maansteen of robijn (mirah) een doorzichtig rode edelsteen, die soms gloeit als een kooltje vuur karbonkel genoemd mirah delima) 23 juli - 23 augustus; Leo - leeuw; Sin- ga leeuw), geluksgetal 1; geluks dag zondag; kleur oranje; maandsteen karneool of diamant. 24 augustus - 23 september; Virgo - maagd; Hania kiekendief), geluks getal 5; geluksdag woensdag; kleur oranje-geel; maandsteen topaas of chrysoliet, een bleekgroene steen met een goudglans. 24 september - 22 oktober; Libra - wqegschaal; Tola boom), geluksge tal 6; geluksdag vrijdag; kleur hemels blauw; maandsteen aquamarijn of de opaal, een melkwitte steen, glanzend als glas. 24 oktober - 22 november; Scorpio - schorpioen; Mortiha steen); ge luksgetal 9, geluksdag dinsdag, kleur donkerrood; maandsteen topaas of granaat, een rode kristallijne steen. 23 november - 21 december; Sagita- rius - boogschutter; (Dano water); geluksgetal 3; geluksdag donderdag; kleur, purper/violet; maandsteen tur koois of robijn (zie boven) en katoog (een agaat). 22 december - 20 januari; Capricornus - steenbok; Mahasa krab) geluks getal 8; geluksdag zaterdag; kleur don kergroen; maandsteen granaat of ma lachiet, een fraai groengekleurd koper erts. 21 januari - 19 februari; Aquarius - wa terman; Morhuba kruik) geluksgetal 4; geluksdag zaterdag; kleur indigo blauw; maandsteen ametist of aqua marijn of zeegroensteen. 19 februari - 20 maart; Pisces - vissen; Mena vis); geluksgetal 7; geluks dag donderdag; kleur zilverblauw; maandsteen ametist of heliotroop, een blauw/paarse edelsteen. Andere edelgesteenten, welke in dit opstel niet genoemd zijn o.a.: de spi nel (violet), de almandien (roze of lila), de zirkoon (roodbruin); de barnsteen (bruinrood); toermalijn (rookkleurig) hysonniet of hyacint (oranje); citrien (geel; chrysoberyl en Chrysopraas. Van de zeer gezochte agaatstenen dienen vermeld te worden de tijger oog, de katoog met mooie ronde te keningen, de maansteen en verder de lapis lazuli of lazuursteen, de gele goudberyl, de chalcedon, behorende tot de soort der onyxen en de bij de Chinezen in aanzien zijnde jade, die de Fransen pierr d'amazone noemen, de sardonyx een uit veelkleurige lagen bestaande onyxsoort. Tenslotte wil ik hierbij nog enige al gemene wenken geven voor het on derzoeken op de echtheid van de e- delstenen. Wil men die van de diamant onderzoeken, dan krast men met de steen op een aluminiumplaatje. Is de kras op het aluminium niet glanzend, dan heeft men met gewoon glas te maken, is de kras echter glimmend, dan is de steen echt. Voor wat betreft de andere edelstenen het volgende: wrijf met spiritus, alco hol of aether op een der facetten of een gedeelte van de bol, als men al wrijvende ziet, dat de "spiegel" zien derogen dof wordt of zelfs volkomen verdwijnt, dan is de steen niet echt. W. F. W. SCHARDIJN Het is beter dat Uw voet uitglijdt dan Uw tong. Herbert 30

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 30