"Vegetables of the Dutch East Indies' Nieuw Guinea Eindelijk is er een volledige heruit gave verschenen van het boek van Dr. J. J. Ochse en Dr. R. C. Bakhui zen van den Brink, dat in 1931 bij de Archipel Drukkerij te Buitenzorg werd uitgebracht en waarvan de originele titel luidde "Indische groenten". Dat deze uitgave (ver zorgd door A. Asher te Amsterdam) in het Engels is, hoeft geen onover komelijk bezwaar te zijn, daar het een gemakkelijk leesbaar Engels is. De reden voor deze Engelse uitgave is, dat de tropen grotendeels in Engels taalgebied liggen. Het opzoeken wordt zeer vergemakkelijkt doordat ook de voor ons zo bekende inheemse namen (Javaanse, Soendanese) worden gegeven. Het boek, waarin meer dan 400 soorten worden behandeld, is rijk ge- illustreerd. Niet alleen een rijk bezit voor het leven, maar ook voor het nageslacht Naast vele goede bekenden, zal de lezer in het werk ook planten aantreffen, waarvan men het bestaan niet wist, of allang ver geten was. Een leerzaam werk, waarmee de plantenliefhebber menig uur van leesgenot zal doorbrengen. Verkrijgbaar bij Boekhandel Tong Tong f 202,50 plus 7, porto, ook in 3 termijnen te betalen. MARKIZA (Vervolg: "Van der Heijden") Indische figuur, de schout-bij-nacht Helffrich, bij dezelfde plechtigheid voor Koningin Juliana, met het torsen van het Rijksvaandel belast werd. Te betreuren valt, dat over deze grote militaire figuur uit de Indische krijgs geschiedenis nog geen degelijke bio grafie is geschreven. Het is te vrezen, dat een dergelijk wetenschappelijk werk nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. Immers, voor het schrij ven van zulk een standaardwerk zijn m.i. drie eigenschappen onmisbaar: men dient vertrouwd te zijn met mili taire zaken, Indië goed kennen en een vaardig historicus zijn, liefst met een welversneden pen, zodat men zijn werk niet met verveling, maar met ge noegen leest. Het best zouden wellicht Indonesiërs hiervoor in aanmerking komen, doch of zij er lust toe zouden gevoelen? Wellicht dat eens een ridderlijke At- jeher zich zou willen aangorden, om ons een beeld te schetsen van de grote tegenstander van zijn volk. Trouwens, Van der Heijden had heus wel waardering voor de Atjehers, we gens hun grote vaderlandsliefde en weergaloze dapperheid. Omgekeerd hadden ook de Atjehers een diepe be wondering voor "generaal Éénoog" (Djeundran Boeta), zoals zij hem na zijn verwonding in de slag bij Sama- langa (op 26 aug. 1878) die de gene raal het linkeroog kostte, noemden; In een Atjehs heldendicht lezen we zelfs: "Billijk was de éénogige gene raal". Eindelijk rijst de lastige vraag: Welke invloed heeft de "gemengde afstam ming" van Karei van der Heijden op zijn latere, zo succesvolle loopbaan gehad, remmend of bevorderend? Dit valt zéér moeilijk te zeggen. Met gro ter zekerheid is echter aan te nemen, dat de goede opvoeding, die hij van zijn pleegouders genoot, een degelijke grondslag heeft gelegd voor zijn latere gelukkige resultaten. Mogelijk dat de liefderijke zorg zijner pleegmoeder, Wilhelmina Siebing, die hij afzonder lijk en volledig in zijn staat van Dienst vermeldt, daarbij van bijzondere be tekenis is geweest. Zijn echte moeder bleef helaas in de schaduw. "Nieuw Guinea" is een standaardwerk ge schreven onder hoofdredactie van Dr. Ir. W. C. Klein over dit voormalig Nederlands overzeese gebiedsdeel, waarin men letter lijk alles kan vinden aan wetenswaardigs dat dit nog altijd in vele opzichten onbeken de landen te bieden heeft: de historie, de talen, geologie, zending, missie, klimaat, landbouw, kolonisatie, flora, fauna, volken, bestuur en vele andere. De boeken die op prachtig papier zijn uit gevoerd, zijn met talrijke foto's geïllustreerd en zijn voorzien van vele kaarten en tabel len. Een uniek naslagwerk tegen een uit- verkoopprijs van slechts f 30,voor drie delen, 8,50 porto (drie delen) JAARVERSLAG STICHTING "HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË" Van de Stichting "Hulp aan Landgeno ten in Indonesië" ontvingen wij het jaarverslag over 1976 waaraan wij en kele gegevens ontlenen. Dank zij de mildheid van de donateurs en een gift van 100.000,van het Koningin Juliana Fonds kon in 1976 een bedrag van f 298.000 aan uitke- rigen worden besteed. Intussen zijn de kosten van het levensonderhoud sinds 1970 verdrievoudigd, en komen er steeds meer steungevallen bij. Een deel van de middelen van 1976 werd tijdelijk bij het kapitaal gevoegd, om de uitkeringen over 1977 niet op een lager peil te behoeven te stellen. Slechts in enkele gevallen - wegens het verbeteren van de financiële po sitie van de betrokkenen - was steun overbodig geworden of kon deze wor den verlaagd. Het aantal personen dat steun ontving van de Stichting bedroeg 3781. Alleen landgenoten zonder Nederlands pas poort worden door de Stichting ge holpen, degenen met een Ned. pas poort worden via de Bijstandswet door de Ned. overheid gesteund. Er zijn thans 40 contactpersonen in een 33- tal plaatsen in Indonesië, die onder leiding staan van pastoor P. Nooy, ge assisteerd door broeder Th. M. Siteur, die dit werk belangeloos doen. Een bijzonder contactadres is de GIKI in Surabaia onder leiding van Dr. Sutjah- jo. In 23 plaatsen werden ook kleding- pakketten gedistribueerd. De inzame ling, verzending en correspondentie hierover berust geheel in handen van Mevr. J.Kwak-van der Burg en haar medewerkers/sters in Den Haag. Met tal van personen en instellingen in Nederland bestaan goede contacten, zoals met de H.A.V.G.I., V.I.N., V.V.G. V, Tong Tong, Pelita, en de Memisa. In 1976 werden enige belangrijke gif ten ontvangen. Behalve het Koningin Juliana Fonds waren andere grote do nateurs o.a. de Stichting Charitatieve Fondsen Tjalie Robinson, de Fundatie van de Santheuvel Sobbe en het Be stuur van de Broeders van Saint Louis in Oudenbosch. Dank zij een aantal grote giften ten bedrage van bijna 130.000 konden wat hogere uitkeringen worden ge daan, maar tevens bleek dat stijging van de "gewone" donaties geen ge lijke tred houdt met de kosten van levensonderhoud in Indonesië. Alleen door een grotere mildadigheid van het Nederlandse publiek is het mogelijk de groeiende kloof tussen de land genoten met en zonder paspoort op te vullen. De Stichting brengt dank aan alle gevers, die deze noodkreet hebben verstaan en er gevolg aan hebben gegeven. Giften kunnen worden overgemaakt op Postgiro 308, t.g.v. de Stichting "Hulp aan Landgenoten in Indonesië", Nassau Zuilen- steinstr. 9, Den Haag. INDONESISCHE TENTOONSTELLIN GEN IN NEDERLAND Het mooiste houtsnijwerk van West- Irian (West-Nieuw-Guinea) komt onge twijfeld uit de Asmat. Er zijn in Neder land op het ogenblik gelijktijdig twee tentoonstellingen aan gewijd, namelijk in het Volkenkundig Museum in Breda (tot 29 augustus) en in het Volkenkun dig Museum "Nusantara" in Delft (tot 31 december). In het Museum voor Land- en Volken kunde in Rotterdam valt (tot 30 sep tember) een tentoonstelling te zien gewijd aan de gamelan. 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 8