GLAZEN VERGETEN? Van de radio-nieuwsdienst vernam ik het bericht dat de Japanse regering eindelijk schadevergoeding heeft aan geboden voor het inbeslagnemen van het Nederlandse hospitaalschip "Op ten Noort" dat door hen na de slag in de Javazee werd buitgemaakt. Zoals U weet werd dit schip op last onzer regering daarheen gezonden om dren kelingen van de slag op te pikken en te verzorgen. Ik was meteen bengong (verbaasd) toen ik dat hoorde. Immers si Djepang itoe toh de verliezer? Koh hij kèn be talen di schade! Onze regering jang toh winnaar, tobat kén niet eens be talen die achterstallige salarissen van militairen en burgerambtenaren! Ter- laloe seg, ik wor djénkél (boos) als ik denk aan die arme oudjes van nu die het geld erg hard nodig hebben om hun laatste levensdagen nog een beet je op te vrolijken. Kasian toh deze. Maar ja, zei wijlen legercommandant Spoor niet eens: Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat, Als hooge nood en bittere strijd ons wacht, De nood voorbij, het land in vredesstaat, Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht. Sobat D. C. E. Tessers Drager van resp.: Oorl. Herr. Kruis met gespen, Ereteken voor Orde en Vrede met gespen, KNIL-badge 1945-1946. DJAGOENG Toen ik in 1972 hier met vakantie was voor drie maanden- (dan terug naar In donesië), was ik bij mijn neef en zijn vrouw in Breda en we gingen vaak uit rijden en toen zag ik djagoeng- velden. Ik zei tegen mijn neef: "Kijk de djagoeng is al rijp. Ik wil ze ko pen." Mijn neef zei: "Ze worden niet verkocht, itoe makanan sapi!" Omdat ik er zo naar verlangde, zei ik: "Vra gen dan aan de boer!" Maar mijn neef zei: "Je krijgt ze toch niet!" Er was niemand op de weg, geen wa gen, geen mensen, dus alleen wij.. Geen boer te zien, nou toen zei ik: "Stoppen maar!" En mijn neef stopte en ik brobos njoeri djagoeng en mijn neef ging zogenaamd heen en weer lopen en fluiten. Nou, ik had mooie djagoeng te pakken, ongeveer 23 stuks en toen zei mijn neef: "Ajo poe- lang." En ik wilde nog meer eigenlijk, maar opeens zag ik een zeis tussen de djagoeng. Nou, ik rende naar de wagen en weg waren wij. En 's avonds, lekker djagoeng bakar eten. In onze familie zijn ik en mijn neef de belhamels. Het leven is waard om te O-Tl <5 <y-yy~i leven met leuke en mooie herinnerin gen. Mevr. B. D. MANSVEID N.B. Op één zeer bestraffend vinger tje na, voor het stelen van djagoeng zijn er vele gelijkgestemde reacties van lezers en lezeressen gekomen op het stukje van mevr. Speyker-Schotel (TT. no. 5). Daaruit blijkt dat het zien van djagoeng op het veld en het ont breken van voldoende, goedkope dja goeng bij de groenteboer, op onze, zeer verwerpelijke, instincten werkt. Soedah, niets aan te doen. We laten het maar bij de brobos-partij van Mevr. M. MBINDJING INDJING In het artikel "Rimboe Contacten" schrijft Mevr. H. Visker, (TT van 1 okt. jl.) dat de Javaanse vrouwen "mbin- djing indjing" zeggen, wat "goeden morgen" zou betekenen. Ik vermoed dat de betreffende dame zich vergist. "Indjing", nog beter gespeld "éndjing" betekent in djawi-mboso, de taal die een Javaan gebruikt indien hij zich be leefd uitdrukt tegen mensen die hij niet intiem kent, 's morgens". "Mbin- djing éndjing" betekent dus "morgen ochtend". Verwarring met het djowo- ngoko, de taal die men tegen intieme vrienden gebruikt is m.i. uitgesloten, want dan zou het "sisso ésoeh" moe ten zijn, een heel andere klank dus. "Goeden morgen" zou men moeten vertalen met "soegéng éndjing", maar waarschijnlijk zeiden de vrouwen wat anders, aangezien bij mijn weten, deze groet bij de Javaan niet gebruikelijk is, de morgen is toch altijd goed zolang de "srengègèh", die de Nederlanders altijd voor "mata hari" uitschelden schijnt en voor de rest: Inch Alah. Het "slamat djalan" is eveneens uit de boze, bij het afscheid zegt men: "mön- gó sampoen" wat eigenlijk vertaald zou kunnen worden met "met Uw wel nemen", men vraagt dus vergunning- om te vertrekken. Men vergete niet dat de Javaan ontzettend op manieren is gesteld. BE-ER Een origineel CADEAU (ook leuk voor uzelf!) met indische taferelen Verkrijgbaar op de diverse Pasar Malams of Fa. den Boggende-van Lingen, Telefoon 02521 - 1 48 51. SPOKEN In Uw blad van 1 oktober jl. las ik iets over Kuntilanak en over Gendroe- wo. Ik ben getrouwd geweest met een prins van Solo en heb ook in de kra ton van Solo gewoond en kan U ver tellen over de kuntilanak, waar de bevolking erg in geloofde, zelfs in de kraton. Toen ik in verwachting was van mijn eerste kind mocht ik de eer ste maanden niet eens de deur uit of na zessen in de deuropening staan. Ik mocht geen verboden dingen eten, zoals rebung (jonge bambu) en veel dègan (jonge klapper-water) drinken, opdat de baby schoon wordt, enz. Nou, veel dingen mocht ik niet en slapen met een sapoe lidi onder de matras, opdat de kuntilanak me niet mijn kind zou afnemen. Er zijn zoveel dingen, waar ik over kan vertellen, maar dan wordt het een heel boek Maar nu over de gendroewo; die be staat echt, omdat ik hem zelf heb ge zien en wel in de tuin van de kraton, waar zoveel sawobomen en waringins groeien. Op een avond ging ik naar buiten, de tuin in, omdat het binnen zo warm was en ik een luchtje wou scheppen. Er waren veel sterren en ook de maan scheen. Het was heerlijk buiten en terwijl ik liep, hoorde ik iets ruisen en het rook naar kentang godok (ge kookte aardappelen). Ik liep door, om dat ik dacht, dat het de wind was, maar het ruisen leek zo dichtbij en ik keek omhoog naar de bomen. Het was net alsof ik ernaar toe werd ge dreven, boven in de waringin zag ik iets heel groots en zwarts schomme len. Ik keek nog langer en toen zag ik, dat het een heel grote aap was, die aan de takken hing. Ik was helemaal niet bang, want het beest keek naar mij en ging verder met schommelen. Ik ging toch maar naar binnen. Ik ver telde het aan mijn bedienden en de oudste (mboh) zei: "O, iko gendroewo, ora opo opo". (O, dat is een gendroe wo; het is niks!) Ik ben namelijk met de helm geboren. Daarom kan ik veel dingen zien, die anderen niet kunnen zien. Ik heb ook eens een boeto ge zien (een geest met een kaal hoofd; hij is erg groot en is afkomstig uit In dia). Als je een bepaalde ilmoe hebt, kan je deze boeto's gebruiken (com manderen). Ze doen alles, wat je wilt! Als je in Indonesië bent en je hoort het gekrijs van een vogel, maar je ziet de vogel niet, dan moet je hem ge woon wegjagen door te zeggen: "Hus, hus, pergi djauh". De volgende och tend is er in de buurt iemand over leden. Dat is de doodsvogel, de vogel, die door de dood wordt gestuurd, om iemand te halen. B.DM. 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 14