NIEUWE BOEKEN, GOEDE BOEKEN JAN COMPAGNIE IN OORLOG EN VREDE De ondertiteling van dit door De Boer Maritiem uitgegeven boek luidt: '^Be knopte geschiedenis van de VOC" en deze ondertitel geeft precies aan waar het om gaat. Het is een vertaling van het boek van een Engelse historicus, C. R. Boxer, een vertaling van de hand van dr. A. Alberts en de naam van de vertaler garandeert reeds bij voorbaat de kwaliteit van deze uit gave. Het spreekt vanzelf, dat de benadering van de glorietijd van het wereldrijk der Nederlanders in de gouden eeuw door een Britse auteur een andere is dan die van de Nederlandse historici. Bij Boxer liggen de accenten juist iets anders dan bij zijn Nederlandse col lega's. Bovendien is zijn studie inte ressant omdat hij de gelegenheid heeft, de activiteiten van de VOC te verge lijken met de Britse organisatie die haar evenknie was. Ligt in de populai re nederlandse literatuur de nadruk vaak in de eerste plaats op de schil derachtige en boeiende figuur van Coen, in Boxer's beknopte geschie denis wordt meer aandacht geschon ken aan Maetsuycker, onder wiens 25- jarig Gouverneur-generaalschap de Compagnie haar bloeitijd beleefde. Maetsuycker was in zijn uiterlijke ge dragingen een veel minder spectacu laire figuur dan Coen; hij was een in zich zelf gekeerd man en de boeken over zijn betekenis zijn nog niet afge sloten. Valentijn noemt hem een "loo- ze en doortrapte vos" - een Duitse tijdgenoot "een van de meest wijze mensen van de wereld." Doorhalen wat niet verlangd wordt! De Britse auteur gaat met grote ob jectiviteit te werk wanneer hij de Ne derlandse VOC beschijft; hij spaart de roede niet ook wanneer hij het over de Engelse Compagnie heeft. Ik weet niet hoe zijn geschiedenis van de VOC zal worden beoordeeld in de kring van de Nederlandse vakgeleer den (waartoe ik nu eenmaal niet be hoor!), maar mijn indruk van deze ge schiedschrijving is dat de auteur met grote zorgvuldigheid en ruime kennis van zaken is te werk gegaan. De uit voering van dit rijk geïllustreerde boek is boven alle lof verheven. Dus: warm aanbevolen. JHR. "Jan Compagnie in oorlog en vrede" f 29,50 plus 2,75 porto. "SHANTALA" - Frédérick Leboyer Massage voor kinderen, een traditio nele kunst, 35,— porto 4,—. Ware het een gewoon boek over mas sage, ik zou het u nauwelijks hebben durven aanbevelen. Wij uit Indië weten immers voldoende over "oeroet en "pidjet", of we er nu van hielden of niet, het hoorde in ons leven daar en het was vaak noodzakelijk. Wie heeft niet het verzachtend-troostend strijken over benen en voeten gevoeld als je ziek was en oma of tante aan je bed kwam zitten. Masseren zoals het in de Oosterse landen gebeurt is meer dan een tech nisch geleerde handeling, het is meer een instinctief aanvoelen waar de pijn zit, hoe de spieren, de zenuwen lopen, waarbij op een bijna mystieke wijze, als vanzelf de handen geleid worden. Leboyer (auteur van het boek "Ge boorte zonder pijn") heeft over de geboorte en de eerste levensperiode van de baby, een diepfilosofische be schouwing. Deze filosofie vond hij te rug toen hij zag hoe een Indiasche vrouw haar baby koesterde en mas seerde. Shantala, in een van de te huizen van Moeder Theresa in Cal cutta verblijvend, gaf haar kind het grootste geschenk dat een moeder een kind kan geven. "Worden gedragen, gewiegd, ge streeld, vastgehouden, gemasseerd, zovele wijzen om kleine kinderen te voeden. Minstens even onontbeerlijk als vitaminen, mineralen en eiwitten. Als het kind dit alles moest missen, evenals de geur, de warmte en het vertrouwde stemgeluid, dan zou het, zelfs al wordt het volgegoten met melk, van honger wegkwijnen." Ontroerende foto's waarop elke mas sagebeweging is uitgebeeld met een simpele tekst die de handeling uit legt. Een liefkozing, een oefening voor beiden, moeder en kind. In een tijd vol wetenschappelijke, chemische wonde ren, volvoerd door academische won derdoeners, is het ook goed dat zo'n boek als "Shantala" gemaakt werd. Ik zou het elke móéder en aanstaande moeder geven. Schitterend boek. L.D. "AZIË IN DE STROOMVERSNELLING" Een foto-documentatie over het leven in Oost-Azië. "Azië in stroomversnelling" licht in een fascinerende caleidoscoop de ver anderingen toe, die zich in Azië in snel tempo aan het voltrekken zijn. Het boek is geschreven door Michael Griffiths, directeur van de Overseas Missionary Fellowship, die in een twaalftal Aziatische landen werkzaam is. De veranderingen en contrasten en de geestelijke noden van de volken van Azië worden door hem uit zijn eigen ervaringen, dus uit de eerste hand beschreven. Daarbij gaat hij in op de invloeden, die de verschillende godsdiensten hebben gehad op de vorming van de Aziatische cultuurpatronen, de veran deringen die zij door hun optreden hebben bewerkt, de plaats die zij in nemen in het huidige Azië, en het op komen van nieuwe Godsdiensten en secten. Ook de regeringspolitiek in de diverse landen passeert de revue, alsmede de gunstige en minder gunstige gevolgen die westerse invloeden hebben gehad op de sociale veranderingen in dit werelddeel. Het werk is prachtig ge ïllustreerd met talrijke kleuren- en zwart-wit foto's, die door de Zwitserse fotograaf Fritz Frankhauser werden ge maakt. 19,50 plus 4,porto. CH.M. BATAVIA De onstuitbare verzamelaar van herin neringen aan het oude Indië, Hein Bui tenweg, heeft ons nu weer verrast met een platenboek over het voormalig Batavia: "Zo kenden wij Batavia". Een verzameling karakteristieke foto's uit een niet zó ver verleden met korte toelichtingen, die misschien voor de ex-Bataviaan overbodig zijn maar de waarde van het werkje toch verhogen voor hen die zich afvragen: hoe was het ook weer? Het spreekt vanzelf dat de reproductie van de foto's soms niet voldoet aan de eisen die men tegen woordig stelt. Volgens de aard van het beestje zijn het allemaal oude foto's en niet alleen liet toen de fotografie nog niet toe dat men er kunststukjes mee uithaalde, maar bovendien heeft kennelijk de tand des tijds hier en daar aan de afdrukken geknaagd! Nochtans voor elke "orang Betawie" een dierbaar bezit en ook voor andere Indische mensen een fijn boeket her inneringen aan wat eens was. JHR. "Zo kenden wij Batavia" kost f 35, plus f 2,75 porto. (lees verder volgende pagina) 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 4