Bas Vet Bt UITHEEMSE KLEDERDRACHTEN IN KLEUR Henny Harald Hansen 35, porto f 2,75 Eindelijk een boek over klederdrach ten van volken van de gehele wereld. Behalve veel en goed geschreven in formatie over kleding en kleedgewoon ten, meer dan 500 schitterende illus traties in kleur, waarop elk detaii te zien is. Wat een zegen voor artisten, schrijvers, ontwerpers maar ook voor iedereen die wil weten, hoe of wat. Ook Indonesië is natuurlijk vertegen woordigd, hoewel vanzelfsprekend be knopt. Voor Indonesië alleen zou een apart boek samengesteld kunnen wor den! Een fantastisch en waardevol naslagwerk, eeuwig blijvend als de costuums die er in staan. L.D. "HET GROOT SAGENBOEK" Nienke van Hichtum - Cor Bruijn 19,90, porto f 4, Nederland, Indonesië, Suriname, Euro pa en andere werelddelen zijn in deze pil (406 pag.) vertegenwoordigd met bekende en minder bekende sprook jes, legenden of sagen, net zoals u ze noemen wilt. Geen voorleesboek voor kleintjes maar een leesboek voor de oudere jeugd en natuurlijk voor ieder die van sprookjes houdt. Goede waar voor weinig geld, al zijn de illustraties bijna dilettantisch slecht. Eigen fanta sie illustreert het best! L.D. "ZAKEN OVERZEE" F. Springer - 19,90, porto 2,75 In de boekenafdeling van een groot warenhuis, stond ik eens bij de tafel met "nieuwste uitgaven". Naast mij stond een heer die een hele poos in een bepaald boek had zitten bladeren en lezen. Ineens klapte hij het boek dicht met een "Vooruit dan maar," en begaf zich naar de kassa. Zoiets geeft je als uitgever, boekver koper en lezend mens toch wel te denken. Koopt men nu een boek om dat de pers-critieken zo goed zijn, omdat de schrijver nu eenmaal "in" is en bekend, of omdat er nu toevallig een literair prijsje op gevallen is? De hemel mag het weten, ik niet. Ik had medelijden met die man, het boek dat hij kocht zou ik niet eens cadeau willen hebben, laat staan voor 29,90. Maar wat wilt u, er komt zo ontzettend veel op de markt, hoe kun je weten wat goed is? En wat i s goed? Hoe kunt u b.v. weten dat F. Springer, die nergens als "literair" wordt opgehe meld zo'n uitstekend schrijver is. Hij wordt slecht verkocht las ik net in het Alg. Dagblad dat zijn laatste boek "Zaken overzee" met veel waardering besprak. Ik kan dat beamen, van zijn "Tabé New York", dat in Tong-Tong een jaar of twee geleden werd aan bevolen, verkochten we maar 10 ex emplaren. Met "Zaken overzee" heeft Springer (Bandoengse jongen, broer van de acteur Eric Schneider) - wat mij be treft - een van de kostelijkste en beste verhalen geschreven die ik de laatste jaren gelezen heb. De titel is die van het tweede verhaal uit de collectie van vier, waarin hij (de schrijver) be schrijft hoe het de laatste bestuurs ambtenaren voor de onafhankelijkheid van Irian Barat verging. Deze stijl van luchthartige ironie en zelfspot waar mee belevenissen en politieke infor maties verweven zijn tot een "waar gebeurde short story" is bepaald on- Hollands en ben ik nooit eerder tegen gekomen. En alleen iemand die Indo nesië en Indië gekend heeft, kan zich deze stijl veroorloven, dat is de conclu sie waartoe men na het lezen van Sprin ger's overzeese zaken moet komen. "Pink Colorado" een ander verhaal speelt zich af in het Bangkok van de Vietnam-oorlog. Het eerste verhaal "De verovering van Bandung", een jongensachtige fantasie met misschien een dieper bedoelde betekenis ligt het moeilijkst. Springer bewijst met de an dere verhalen dat hij niet grof hoeft te zijn om geloofwaardig te klinken. Een concessie aan de eis van het mo derne boek? In alle verhalen razend- knappe typeringen en ondanks de luchthartigheid bewijst Springer dat hij van vele zaken minstens evenveel af weet als menigeen die als Indonesië- Azië kenner te boek staat. Een boek, dat ik werkelijk met ont zettend veel genoegen heb gelezen. L.D. "DE KAARS - Willem Brandt Goede kerstverhalen, waar vindt men ze in deze tijd nog? Toch is er meer Aan ons verzoek aan hen, die de heruitgave van Bas Veth's "Het leven in Nederlands Indië" hebben ge lezen om hun mening over dit boek te geven, heeft één lezer voldaan. Hij tekent zich Victoria Regia (de bloem die één nacht bloeit - wij hebben dus voorlopig geen andere bijdragen van hem te verwachten!) en heeft ons in derdaad verheugd met een zeer uit voerige kritiek op de befaamde schrij ver. Hij is zeer grondig te werk ge gaan, maar had daarvoor, helaas, ook meer plaatsruimte nodig dan wij hem kunnen afstaan. Maar een deel van zijn opmerkingen laten wij hieronder volgen: "Ik kan uiteraard niet nagaan, of de totoks uit 1890 zo onsympathiek waren als B.V. ze afschildert. Ik kan wèl ver klaren, dat hij in deze beschijvingen alléén staat. In mijn Indische tijd van 1927 tot 1946 bestonden zulke mensen niet.Het waren gewone, normale ster velingen, met hun plus- min-punten. Vanzelfsprekend liep er weieens een vreemde vogel tussendoor. Dat heb je overal. Maar als ik dan op blz. 65 de stuitende opmerking lees, ik citeer: "Besmet te worden door Indische vui ligheid", dan kèn ik mij indenken, dat een tijdgenoot van hem schreef: "Zijn pen is in vitriool gedoopt". (Zie in- behoefte aan dan men misschien ooit zou willen toegeven. De herdruk van een van de beste verhalenbundels van Willem Brandt is daarom een waar lichtpunt. Wie zijn prachtige verhèlen als "De Kaars", "De kip", "De man die niet bestond", "Geen sneeuw in Bethle hem" (o.a.) nog niet kent, kent eigen lijk Willem Brandt niet helemaal. Als kolumnist in "De Telegraaf" waarin hij scherp en eerlijk voor een eigen me ning durft uitkomen, als poëtisch na tuurliefhebber, als een man die obser veert en filosofeert, in al zijn proza, vinden we in dit boekje de Willem Brandt die in Kerstmis gelooft en daarvan getuigt op zijn manier. Ook herinneringen uit het kamp, werden aanleiding tot kerstgedachten. Negen gedichten zijn aan deze bijzon dere verhalenbundel toegevoegd om als nieuwe versierselen extra glans te verlenen aan deze mooie boom. "...luister, luister met radar-oren schaapskudden wolken heb ik gehoed. Luister met ogen en oren en monden geef mij een teken, een laatste bericht Luister, luister met radar-oren sein mij waar Bethlehem ligt" Willem Brandt, zoals we hem graag lezen. Juist met Kerstm'is. De Kaars, 14,90, porto 2,75. L.D. leiding Rob Nieuwenhuys). En weet U wat mij bovendien zo be lachelijk aandoet? Dat is zijn overmatig gebruik van moeilijke, onbekende vreemde woor den. Als U b.v. (net als ik) niet weet, wat "Avalanche" betekent, zoekt U het dan maar op in een frans woorden boek; daar kunt U ook vinden wat "féroce" betekent. Deze nurks, overtuigd van eigen goe de eigenschappen, legt - zo tussen neus en lippen door - op blz. 66/67 zijn zielenadel bloot na een "Avalanche van Indische ploertigheden." Maar dan werpt hij zich met "féroce kracht" op de Indischman, van wie niets, maar dan ook totaal niets deugt. Door te veel te willen bewijzen bewijst hij niets. Jammer, dat hij zich in dit schot schrift ongeloofwaardig gemaakt heeft, want schrijven kan hij. Jammer, dat hij door zijn blinde haat geen juist beeld heeft kunnen geven van de mensen. Hollanders zijn geen lieverdjes, nu niet en toen niet. Maar de figuren, die B.V. ons schildert zijn voor mij, ik zei het alongeloofwaardig. Met een bladzijde-lange opsomming van ongeschreven hoofdstukken be ëindigt B.V. zijn boek. Ik zou uit eigen ervaring puttend, daaraan een aantal verhaaltjes kunnen toevoegen, bizar, vermakelijk of verdrietig. Het is maar (lees verder pagnia 10, 1e kolom) 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 5